Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skruttens planering hösten 18

Skapad 2018-09-10 20:41 i Äppelgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Sagor och böcker Vi vill utveckla och ge barnen förutsättningar för en god ordförståelse och ett stort ordförråd. Vi kommer att medvetet använda oss av boksamtal dåviläser för barnen. Ta tillvara på deras fantasi och skapandeförmåga.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen 

 

Vi ser och hör är att barnen tycker om att lyssna på sagor.

Det vi också ser är att barnen har ett stort intresse av att skapa i olika material. 

Vår upplevelse är att barnen har en god och bra fantasi.

 

Vi vill utveckla barnens språk, språkförståelse, tur tagning.

 

 

Mål
Utveckling och lärande: 

utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord. berätta, uttrycka tankar, ställa frågor. argumentera och kommunicera med andra

Förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Normer och värden

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.  

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill ge barnen att i små grupper få möjlighet att i boksamtal,  tillsammans fundera över vad boken handlar om.

Vi vill också göra det möjligt för alla barn att göra sin röst hörd och kunna utrycka sina funderingar och tankar om böcker. För att alla ska få möjlighet till det delar vi barngruppen. 

Vi vill ge barnen goda möjligheter att använda sin fantasi och skapa i olika material

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi dealar in våran barngrupp i mindre grupper. För att barnen ska vara förbereda och vet i vilken grupp de ska vara är grupperna fast.

Vi väljer också att så vi läser böcker för barnen stanna upp och ge dem möjlighet att fundera och reflektera över vad boken handlar om. Här använder vi oss medvetet av boksamtal.  

Vi erbjuder barnen möjligheten att skapa i olika material.

Vi väljer medvetet böcker där barnen känner igen sig och kan diskutera utifrån sina egna erfarenheter.

 

Uppföljning

 

Vi anser att det är viktigt för våra barn att besöka biblioteket. För att det ska bli en bra och lärorik upplevelse går barnen i små grupper två till fyra barn. Det här ger barnen en god möjlighet till ett bra biblioteksbesök, men även möjlighet för dem att berätta om vägen dit och hem för sina kompisar. Det är viktigt för barns språkutveckling att få möjlighet att berätta om sina upplevelser för andra.   

För att barnen ska få tillgång till att det finns många och olika sätt att berätta sagor på använder vi även flanosagor, Det här för att kunna fånga barnens intresse även om det är en större grupp.

Vi har under Maj månad fått en ny möjlighet att utveckla våra boksamtal tillsammans med barnen med hjälp av en ny app  på våran IPad. Det ger hela den barnengrupp som lyssnar på sagan möjlighet att se bilderna i boken samtidigt som de lyssnar till texten som tillhör just de bilderna.  Det vi upplever är att det är lättare för barnen att hålla tråden och hitta infallsvinklar samtidigt som alla har möjligheten att bilderna. Vi som pedagoger bläddrar inte vidare i boken förän vi tycker det är dax. 

 

Den sagoskog vi påbörjat  kommer vi att utveckla med skogsfigurer, som barnen skapar och bygger en historia kring. Det här för att ta till vara på barnens fantasi, berättarglädje och skapandeglädje. Det här vill vi fortsätta med då vår upplevelse var att barnen tyckte det var roligt och spännande att skapa både träd och svampar. Skapande av svampar och berättelserna runt dessa stimulerade barnens språk och berättarglädje.  

Under vecka 12 har vi tillsammans pratat om att ta med material från skogsutflykter  får att skapa skogsfigurer och berättelser runt dessa. Vi har också under våra diskusitioner kommit fram till att det material vi tar med från skogen får alla använda sig av.

Då vi tillsammans med barnen har börjat att samla material, samtala om att vi ska använda de tillsammans har det tillkommit ytterligare tankar och mål. Den här tanken och aktiviteten visade sig att barnen inte ha så stort intresse av, under våra skogsutfykterer uppstod det istället mycket lek på plats och litet intresse av att samla material. Här lyssnade vi pedagoger in barnen istället förändrade vi vårt sagoträd med nya löv för att mer vårlikt utseende.

 Utvärdering

Vi ser och hör att barnen tycker om och uppskattar att att tillsammans fundera över och diskutera vad sagan handlar om och vad olika ord kan betyda. Det vi också upplever och ser är att det, för barnen, många gånger är lättare och roligare då vi berätta sagor med någon form av attribut. Med hjälp av bilder och attribut är det lättare att fånga barnens intresse och uppmärksamhet.  

 

Analys och utveckling  

Barnen tycker många gånger att det är lättare och roligare att lyssna på sagor där vi har attribut av olika slag. Ett bra hjälpmedel här har varit POLYGLUTT som vi har fått som en App på våra lärplattor. Det här är något vi vill utveckla, den fundering vi har här är att projicera sagan på väggen. det här för att ge barnen bättre möjlighet att se, följa med, reflektera och diskutera den saga vi tillsammans läser. 

Vi ser och hör också att det är lättare och även roligare för barnen att diskutera i en liten grupp. I en bok där barnen känner igen sig och kan sätta sig in i skapas det mer och intensivare reflektioner och diskussioner.     

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: