Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Knoppe 18/19

Skapad 2018-09-10 22:39 i I Ur och Skur Myllran Fristående förskolor
Förskola
Myllrans 2-3 åringar går på Knoppe en dag i veckan. Vi är ute 1-2 timmar. Barnen får efter egen förmåga träna motoriken och stärka musklerna i den mest fantastiska platsen för barns utveckling: naturen. Naturen stimulerar alla sinnen och väcker barns naturliga nyfikenhet! 

Innehåll

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få känna upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska få känna samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen ska få bli vän med naturen,
 • Barnen ska få lära sig på sin nivå att ta hänsyn och vara rädd om allt levande i naturen
 • Barnen ska få utforska naturen efter egen förmåga
 • Barnen ska få träna fin- och grovmotoriken

Målet ska vara uppfyllt i maj 2020

 

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Knoppe
 • Barnen känner sig trygga och vågar utforska och prova det okända
 • Barnen utvecklat samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå

 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik  i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Hur gör vi?

En dag i veckan går vi iväg till närliggande område, vi går inte så långt utan målet är att barnen ska bli trygga med omgivningen så att de vill upptäcka och uppleva saker på vägen. Alla barn har ryggsäck på sig med frukt i och vi tar med dricka. Efter en stund samlas vi och sätter oss i en ring, där sjunger vi vår knoppe sång och spelar på våra pinnar. Det är barnens upptäckande som styr vad vi pratar om och tittar på under vår knoppe utflykt. Om vi känner att barnen visar intresse för något speciellt tema så undersöker vi det grundligare och arbetar även med det hemma på Myllran. Ibland kommer det någon figur och hälsar på.  Det kan vara vår kompis musen pip, han har ofta lite frågor till barnen och tips på roliga lekar, eller babblaren Dadda som kan mycket om naturen.

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar och skriver i vårt reflektionsprotokoll med hjälp av foton, texter och material.
 • Dokumentationen publiceras på Unikum i blogg och lärloggar.
 • Vi sätter upp bilder på väggen och lägger material i vårt akvarium, så att det finns tillgänglig och väl synligt för barnen. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp. 
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

 Hur gick det? Har målen uppfyllts?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: