Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grytets Bubblor 2018-2019

Skapad 2018-09-12 07:06 i Ätrans förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för språk och det sociala samspelet. Hur möter vi barnen och hur möjliggör vi barnens egna nyfikenhet kring de hundra språken? Vi försöker uppnå detta genom bubblor.

Innehåll

 

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Vi tittar på vår utvärdering, där har vi skrivit att vi behöver arbeta mer med värdegrunden, hundraspråkligheten, våra lärmiljöer och även  matematik. Vi vill jobba vidare med hundraspråkligheten och språket via bubblorna.  Vi tar med oss att låta det ta tid, och att upprepningar av aktiviteter och utmaningar ger lärande.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga genom att  använda oss av bubblor.

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Vi fortsätter att delge föräldrarna genom Unikum, dokumentväggar på avdelningen och i uteateljen, föräldraträffar, utvecklingssamtal.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vi lyssnar in alla barn och tar tillvara barnens idéer och tankar och utifrån det skapar  lärmiljöer som uppmuntrar till språk och kommunikation både inne och ute, där alla kan vara inkluderade. Skapa ytor för dokumentation där vi gemensamt kan reflektera.

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Vi är en förskola med två grupper Lyan och Grytet. Vi fokuserar på vårt projekt tis, ons och tors mellan 8.30-13.30. Vi delar upp barngruppen i mindre grupper i möjligaste mån på övrig tid.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
Vi visar vårt projekt på dokumentväggar in och ute, vi använder oss av regelbunden gemensam reflektion.
Vi har tänkt att arbeta med barnen på grytet i mindre grupper 1 pedagog och ca 2-4 barn i varje grupp.
Vi är medforskande , vi sitter inte inne med svaren utan vi får tillsammans lära oss, vi som pedagoger kan ge barnen de redskap för deras lärande.
 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Läslyftet flerspråkighet,

Vi pedagoger behöver mer kunskap i naturvetenskap

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

vi ser att barnen visar stort intresse för bubblor, de frågar ofta om att få bubbla, deras intresse för böcker och läsning kvarstår, de visar även intresse för kuben - OH-apparaten och färger. Barnen på Grytet har flera olika nationaliteter, vilket gör att vi känner att bubblor kan vara ett sätt att inkludera alla barnen oavsett nationalitet eller språkförmåga.

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

Dessa mål lägger vi fokus på.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Detta betyder för oss: vi vill stäva efter att barnen utvecklar sin förmåga att respektera den som har ordet, lyssna på varandra, vänta på sin tur, att berätta och att den som har ordet vänder sig och berättar för hela gruppen inte bara till den vuxne vid förberedande samtal inför aktiviteter, reflektion och under aktiviteter.

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama, 

Detta betyder för oss att vi vill ge barnen en möjlighet till att uttrycka sig samt att vi pedagoger ska se barnens progression utan att det talade språket är i fokus.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: