Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna Mazarinen

Skapad 2018-09-12 08:15 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till olika områden i läroplanen (Lpfö98. Rev2016).

Innehåll

Nuläge

I barngruppen finns 12 starka individer i åldrarna 1-4 år med ett stort samspel och rörelsebehov. Vi har observerat ett stort intresse av Babblarna hos samtliga barn och vi kommer att använda babblar figurerna ett inspirerande lekmaterial. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel och skapa en trygg barngrupp. Vi vill utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande och i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål genom olika planerade och spontana aktiviteter och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Genom olika planerade och spontana aktiviteter Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

 

Babba: symboliserar språkkunnighet och språklek. Läsa böcker, sånger, rim och ramsor. Använda TAKK (tecken som stöd).

Bobbo: symboliserar rörelse. Hinderbanor, musik och rörelse, sång och lek. 

Bibbi: symboliserar matematik. Sortera, para ihop, undersöka och bygga.

Dadda: symboliserar naturkunskap och teknik. På ett enkelt sätt lägga grunden för ett livslångt samspel mellan naturen och människan.

Diddi: symboliserar skapande. Skapar med olika material. 

Doddo: symboliserar socialt samspel. Värdegrunden upprätthålls, trygghet och sociala samspelet och pratar, sätter ord på om hur är vi en bra kompis.

Alla deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under läsåret 20187/2019.

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utveckling och process dokumenterar vi i UNICUM, i barnets Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Utvärdering

Reflektionstiden på onsdagarna samt på kompetensutvecklingsdagen i juni 2019.

Ansvar

Gemensamt ansvar i arbetslaget. 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: