👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft och mark åk 7

Skapad 2018-09-12 11:32 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
I den här kursen lär vi oss om vatten, mark och luft. Vi kommer att studera kretslopp och bekanta oss med olika ämnens egenskaper. Vi kommer att träna på olika undersökningsmetoder i kemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här arbetsområdet lär vi oss om luft, vatten och mark. Vi kommer att studera kretslopp och bekanta oss med olika ämnens egenskaper. Du kommer också att sätta dig in i olika miljöproblem och lära dig att resonera kring dem.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

I undervisningen kommer du att lära dig

 • vad luft består av, samt kunna beskriva några egenskaper hos gaser som finns i luften, tex kvävgas, syrgas och koldioxid.
 • varför ozon är viktigt, samt när det är skadligt.
 • att resonera kring växthuseffekten och global uppvärmning. Vad innebär växthuseffekten? Varför är den viktig? Vilka är orsakerna till den globala uppvärmningen, konsekvenserna och vilka åtgärder krävs? Vilka gaser är växthusgaser och varför? Var kommer de ifrån? Förklara vad fossila bränslen är.
 • vattnets speciella egenskaper. Kunna beskriva samt förklara dem.
 • vad som händer i ett avloppsreningsverk, samt kort om vattenrening.
 • att redogöra för vad en bergart, ett mineral samt malm är.
 • att beskriva de två kretsloppen för jord.
 • att planera, genomföra och utvärdera genomförda laborationer.

Begrepp: luft, syre, kväve, koldioxid, kolmonoxid, ozon, växthuseffekt, förstärkt växthuseffekt, fossila bränslen, kretslopp, vattenverk, reningsverk, bergart, mineral och malm.

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Se på faktafilmer
 • Laborationer
 • Diskussioner

 

I undervisningen kommer eleven att arbeta med innehållet genom att:

• lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

• lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

• få kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhälle.

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att:

• beskriva, förklara och använda dig av dina faktakunskaper,

• koppla ihop faktakunskaper med vår vardag, natur och vårt sätt att leva,

• sakligt kunna argumentera i diskussioner samt skilja på fakta och värderingar,

• kunna motivera egna ställningstaganden och beskriva tänkbara konsekvenser,

. planera, laborera och dokumentera

• söka, använda och värdera naturvetenskaplig information,

• kunna planera, genomföra, redovisa och utvärdera undersökningar.

 

I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa dina kunskaper i ett skriftligt prov.

Uppgifter

 • Luft s.46-50

 • Luft film

 • Vatten film

 • Vattenrening film

 • Jords kretslopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Övergripande matris för Kemi

Granska information, kommunicera och ta ställning

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
--------------------------------------------->
---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->
Samtala
Eleven behöver stöd för att samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
Motivera
Eleven kan formulera ställningstaganden men behöver stöd för att motivera och beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information
Eleven behöver stöd för att använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner.

Undersökningar

 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
--------------------------------------------->
---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->
Genomföra
Eleven behöver stöd för att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Eleven behöver stöd för att jämföra resultaten med frågeställningarna och för att dra enkla slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser.
Dokumentera
Eleven behöver stöd för att göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
--------------------------------------------->
---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->
Begrepp
Eleven har några grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Förklara
Eleven visar sina kunskaper och kan med stöd ge exempel och beskriva dessa.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Resonera
Kemiska processer
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om kemiska processer om mark, luft och vatten.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer om mark, luft och vatten.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer om mark, luft och vatten.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer om mark, luft och vatten.
Beskriva och förklara
Naturvetenskapliga upptäckters betydelse
Eleven kan med stöd ge exempel på några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.