Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The dream school 35-41

Skapad 2018-09-12 13:46 i Förslöv skola F-9 Båstad
Arbetsområde i engelska där vi i samband med Halloween läser, skriver och diskuterar kring rädsla och skräck. Fokus är förmågan att skriva och samtala.
Grundskola 7 Engelska
We are starting up year 7 with some stories and texts about school. What is school like in England and the U.S. compared to your school? What would your Dream school look like? We are focusing on understanding and speaking English. Back to school!

Innehåll

 

Konkretisering av målen

 • När du samtalar om olika texter samt om olika skolrelaterade ämnen visar du att du kan uttrycka dig på engelska muntligt.
 • När du samtalar om olika texter samt om olika skolrelaterade ämnen visar du att du kan använda olika strategier för att föra samtalet vidare, t ex ställa följdfrågor och kommentera vad någon annan har sagt.
 • När du redovisar muntligt om din drömskola visar du att du kan framföra ett innehåll muntligt på engelska.
 •  
 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter från nätet visar du att kan läsa och förstå genom att återge innehållet.

 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter från nätet visar du at du kan tolka ett innehåll genom att kommentera och ge dina åsikter kring innehållet i skrift och tal.

 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter från nätet visar du at du kan använda olika strategier för att förstå, t ex slå upp svåra ord och gissa utifrån sammanhanget.

 

Undervisning

 • Vi samtalar och diskuterar om olika ämnen, bl a ämne som rör skolan. Vi tränar på att hålla igång ett samtal samt lär oss användbara uttryck i ett samtal.
 • Vi lär oss ord och uttryck för att kunna prata kring temat skola.
 • Vi genomför ett muntligt prov i grupp som spelas in.   
 • Vi läser och lyssnar på olika texter inom temat för att träna på att förstå, återge och kommentera ett innehåll.
 • Vi läser och lyssnar på olika texter inom temat och tränar lässtrategier som att förutspå, att hitta samt förklara svåra ord och att gissa ett ords betydelse utifrån ett sammanhang.
 • Vi genomför ett läsförståelsetest för åk 7.
 • Vi ser filmen The boy in the dress och tränar på att sammanfatta innehållet.
 • Vi tränar på att berätta om vår egen skola i en liten grupp.
 • Vi förbereder och framför en muntlig framställning om en drömskola inför en grupp elever.

Bedömning

 • Din förmåga att kommunicera i tal (ditt ordförråd, ditt flyt och innehållet i det du säger) samt din förmåga att bidra till att ett samtal fungerar. Bedöms i matris.
 • Din förmåga att framföra en muntlig framställning. (ditt ordförråd, ditt flyt, innehållet samt hur du anpassar din framställning till publiken genom t ex ögonkontakt och engagemang)
 • Din förmåga att förstå engelska i text och tal samt din förmåga att återge och kommentera ett innehåll i en text. (matris)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Samtal - innehåll och språk
Kunna samtala i olika sammanhang och kring olika ämnen Fyllighet och variation
Du använder ett enkelt språk så att mottagaren förstår för att beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde
Du berättar, beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex. om egna upplevelser samt framför dina åsikter. Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Meningsbyggnaden är enkel.
Du har ett relativt gott ordförråd som gör att du kan variera ditt språk och utveckla budskapet i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Du talar obehindrat om olika ämnesområden på ett klart och detaljerat sätt. Du använder nyanser, synonymer och omformuleringar för att utveckla innehållet och få ett bättre flyt.
Samtal - flyt och ledighet
Kunna uttrycka sig tydligt och med flyt Sammanhang och struktur
Du berättar i punktform och med stöd och svarar kortfattat på frågor.
Du gör ibland språkliga fel som stör förståelsen vilket gör det svårt för en engelskspråkig person att förstå.
Du gör enstaka språkliga fel men mottagaren förstår sammanhanget. Du har en varierad meningsbyggnad
Ditt språk är så gott som grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck och sambandsord.
Samtal - kommunikativa strategierNy aspekt
Kunna använda strategier som förbättrar samtalet och för det framåt och anpassa språket efter syfte och situation
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information t,ex om familj, fritidsintressen och resor. Du ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Du deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Du ställer och besvara frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Du deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Du inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Du ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Du inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Du ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Du tar aktivt del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöta andras argument.

En
Muntlig framställning åk 7

Muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språket
Menings- byggnaden är enkel och ordförrådet knappt. Du gör en del fel genom att sätta in svenska ord eller direkt översätta svenska uttryck.
Du kan uttrycka dig på enkel engelska så att andra förstår. Menings- byggnaden är enkel och du använder vanliga ord som du har kunnat länge. Du gör grammatiska fel som påverkar flytet.
Du kan variera ditt språk med hjälp av ett relativt stort ordförråd och med meningar som börjar på olika sätt. Du gör en del grammatiska missar, men inget som stör förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt och variation. Ditt språk är grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck.
Syfte
Du läser texten.
Du försöker tala till publiken men läser en del innantill.
Du anpassar din muntliga framställning efter syftet och talar mestadels fritt utifrån manuskort. Du strävar efter att använda ditt kroppsspråk.
Du visar stort engagemang inför din publik med hjälp av kroppsspråk och kontakt. Du använder endast manuskort som en säkerhet.

En
Läsförståelse åk 7

Rubrik 1

Läsförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter (t ex texter i texboken) avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse genom att t ex redogöra för handling i enkla texter anpassade för din ålder.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör för handling och personer. Du kommenterar handling eller personer med hjälp av stödfrågor.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i texten och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: