👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOMMUNIKATION läsår 18-19

Skapad 2018-09-12 15:50 i Hagagymnasiet Borlänge
Övergripande planer för kursen KOMMUNIKATION
Gymnasieskola Pedagogik
Kommunikation är grunden i människans samspel och en förutsättning för utveckling och lärande. Du får i kursen fördjupade kunskaper om olika faktorer som påverkar vår interaktion och kommunikation med omgivningen.

Innehåll

Centralt innehåll

Följande innehåll ska behandlas under kursens gång

 • Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
 • Användning av samtal som redskap i kommunikationen.
 • Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.
 • Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

 

Förväntat resultat

 • Du ska kunna beskriva människans interaktion och kommunikation.
 • Du ska kunna ge exempel på hur människors interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
 • Du ska kunna använda centrala begrepp och teorier samt  kunna förklara samband och dra slutsatser.
 • Du ska kunna bearbeta information från olika källor samt värdera dem.
 • Du ska kunna planera, genomföra och utvärdera egna + andras aktiviteter och presentationer med bestämt syfte.
 • Du ska kunna bedöma den egna förmågan och situationens krav.
 • Du ska kunna diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar

Material

 • Läromedel: Phillips, T. (2011) Kommunikation. Gleerups:Malmö.
  • Kapitel 1: Vad är kommunikation?
  • Kapitel 2: Kultur och Kommunikation
  • Kapitel 3: Gruppen
  • Kapitel 4: Samtalet
  • Kapitel 5: Konflikthantering
  • Kapitel 6: Digitala medier
  • Kapitel 7: Informationsteknik
 • Filmklipp
 • Powerpoints
 • Egna anteckningar från lärargenomgång och aktiviteter/diskussioner i klassrummet

Uppgifter

 • PROV - Vad har jag lärt mig om Kommunikation?

 • UTVÄRDERING. Presentation: Digitala Medier och Mediekultur

 • Inför prov: Konflikthantering och det goda samtalet

 • Samtalet

 • Presentation: Digitala medier och mediekultur

 • Utvärdering. individuell presentation/aktivitet

 • KOMPLETTERINGSUPPGIFT: Vad har jag lärt mig om KOMMUNIKATION och INTERAKTION?

 • Planering, genomförande och utvärdering av lektionspass

 • Fallbeskrivning om Kajsa

Matriser

Ped
Kommunikation - PEDKOU0

E
C
A
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.