Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP - Tema på snigeln

Skapad 2018-09-13 14:36 i Backatorpets förskola Halmstad
GPP
Förskola
Temat består utav undersökningen i olika sagor, vilket vi kommer att arbeta med under hösten och våren.

Innehåll

Sagornas värld

Varför?

Utifrån förra kvalitetsberättelsen som hade en bas i språk och kommunikation, vill vi fortsätta att utveckla detta till att innefatta sagor. I sagans värld ser vi att språket, fantasin och kreativiteten kan flöda. Vi ser att med hjälp utav sagorna kan vi också få in matematikens språk och begrepp samt inte minst det viktiga värdegrundsarbetet.

Syfte/Mål

Syftet är att genom sagornas värld låta barnen få utmanas och utveckla sitt språk, fantasi och matematik.

För barnen

Utveckla barnens förmåga att lyssna och ta till sig en berättelse, utöka sitt ordförråd och sin återberättande förmåga. Att barnen får lov att vara i centrum, att våga vara det och att få utlopp för fantasi och kreativitet genom sagans värld. Att genom sagorna få förståelse för matematiska begrepp och kunna använda sig av dessa. Att värdegrundsarbetet hjälper barnen att förstå sig själva och varandra och att barnen ges möjlighet att träna sin samarbetsförmåga.

För pedagogerna

Vi ska vara lyhörda för vad barnen uttrycker om sagorna och deras utformning.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka och reflektera över problemställningar.

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

  • det kompetenta barnet
  • barns inflytande
  • vårdnadshavares involvering
  • kreativitet och de hundra språken
  • att lära tillsammans och av varandra
  • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
  • variation i arbetsformer
  • olika gruppkonstellationer
  • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
  • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

- När vi har lärandesituationerna, samt spontana tillfällen.

Hur ska dokumentationen göras?

- Bild, film och observationsprotokoll.

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

- Två gånger i månaden, samt vid tillfälle.

Vem/vilka genomför dokumentationen?

- Vi dokumenterar alla vid valda situationer.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

- Vi analyserar de dokumentationer som en själv gjort, för att sedan kunna visa och diskutera ihop med de andra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: