Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nöjesparken

Skapad 2018-09-13 23:39 i Hallsta skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 5 Svenska
Det här temat handlar om nöjesparker. När ni arbetar med temat Nöjesparken kommer fokus att vara på läsning. Att läsa är att kunna förstå det som står på blanketter, bruksanvisningar eller recept och att kunna ta del av information i tidningar och i media.

Innehåll

Tidsperiod

 •  36-40

Förmågor

 • I detta tema kommer fokus att ligga på läsning och läsförståelse

Övergripande mål och riktlinjer

 • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska kunna läsa olika texter med flyt.
 • Du ska kunna använda olika lässtrategier.
 • Du ska kunna sammanfatta olika typer av texter. 
 • Du ska kunna samtala och berätta om ett ämne.
 • Du ska kunna skriva återberättande text med tydlig handling
 • Kunna skriva olika texter till olika mottagare
 • kunna skriva en instruerande text

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du visar dina kunskaper i en muntlig uppgift där du berättar om en nöjespark för dina klasskamrater
 •  

     Formativ

 • Den muntliga presentationen kommer att kamratbedömas
 • Exempel på återkoppling i syfte att utveckla undervisning
 • en del samtal och uppgifter i Gleerups kommer att få kamratrespons
 • Självskattning på vissa av uppgifterna

     Summativ

 • Jag kommer att bedöma de textuppgifter du skriver i Gleerups.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • vi kommer att arbeta med Gleerups Svenska 5- Nöjesparken
 • Skrivuppgifter i Gleerups som är kopplade till området
 • samtal i mindre grupper och helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Gleerups svenska åk 5- nöjesparken, Skrivuppgifter

insats krävs
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Följa instruktioner
du följer till stor del instruktioner
du följer instruktioner
du följer instruktioner helt
Innehåll
begripligt innehåll. det finn en början på röd tråd i texten.
relativt tydligt innehåll. Det finns en röd tråd i texten
tydligt innehåll Det finns en tydlig röd tråd i texten.
Språk
Viss upprepning kan förekomma. meningsbyggnaden är ofta rätt.
Några upprepningar förekommer. meningsbyggnaden är oftast rätt.
Ordvalet är varierat meningsbyggnaden är rätt
Skrivregler
Använder oftast skiljetecken och stor bokstav. Vissa förstörande stavfel förekommer
använder skiljetecken och stor bokstav på ett relativt korrekt sätt. De vanligaste orden är oftast rätt stavade.
Använder skiljetecken och stor bokstav på korrekt sätt. De vanligaste orden är rätt stavade.
Instruerande text
Jag är osäker på att skriva en instruktion som andra kan följa
Jag kan skriva en instruktion som andra kan följa, till exempel hur man bygger något
Jag kan skriva en instruktion som andra kan följa, till exempel hur man bygger något. Min text har en tydlig rubrik, en lista med det som man behöver och en tydlig arbetsgång.
berättande text
Jag skriver en berättande text som innehåller mycket enkla person och miljöbeskrivningar. Den har en början och ett slut men händelseförloppet är otydligt.
Jag skriver en berättande text med enkla person och miljöbeskrivningar. Texten har en enkel handling.
Jag skriver berättande text innehåller välutvecklade person-och miljöbeskrivningar och en välutvecklad handling.

Sv
Gleerups svenska åk. 5- nöjesparken, tala och läsa

ej godtagbar kunskapsnivå
Godtagbar kunskapsnivå
mer än godtagbar kunskapsnivå
läsa sakprosa/faktatexter
du kan läsa faktatexter med förståelse om vissa ord förklaras.
du läser faktatexter och tidningsartiklar med förståelse.
du läser faktatexter och tidningsartiklar med god förståelse.
Läsförståelse
Eleven hittar ofta fakta och information
Eleven hittar ofta information och läser ibland mellan raderna.
Eleven hittar information och läser mellan raderna.
skönlitteratur
du läser ibland berättande texter och kan återberätta delar av innehållet.
du läser ofta berättande texter och kan berätta om huvudpersoner och miljö.
du läser med glädje och utmanar sig med att pröva nya genrer.
Helhetsbedömning
du kan läsa enklare texter och får information och upplevelser genom läsningen
du läser texter och får information och upplevelser genom läsningen.
du läser texter och får mycket information och rika upplevelser genom läsningen.
Hålla föredrag
Du kan berätta om ett ämne med inledning och avslutning. Du åskådliggör ibland innehållet med bilder, föremål eller annat.
Du berättar om ett ämne med relativt tydligt innehåll och föredraget är uppdelat i stycken. du åskådliggör innehållet med bilder, saker eller annat
Du berättar om ett ämne med en tydlig röd tråd. Du väcker intresse hos lyssnaren genom föremål, bilder och inlevelse.
Diskussioner
Du deltar i parövningar och diskussioner
du deltar aktivt i parövningar och diskussioner
Du argumenterar och lyssnar i diskussioner och parövningar och kan föra samtalet framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: