Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sve: Yrken och framtid

Skapad 2018-09-15 20:32 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Svenska
Nu är det snart dags för praktik. I det här arbetsområdet tar vi reda på mer om olika yrken.

Innehåll

Tidsperiod                                                                                                                  

Vi kommer att arbeta med detta område under höstterminen 2019, med start v 41.

Innehåll:

 • Praofilm: https://youtu.be/InWC7y0QNhk.
 • Diskussionsfrågor.
 • Läsa och tolka artiklar, krönikor, noveller.
 • Skriva reportage.
 • Muntlig presentation.
 • Praktik v 45-46.

Bedömning:

Förmågan att läsa och tolka text (bedömning på lektionerna).

Förmågan att skriva ett reportage.

Förmågan att söka information och muntligt presentera ett yrke med stöd av digitalt verktyg.

Bra länkar:

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Yrkesguiden.html

www.ams.se

https://www.svtplay.se/smutsiga-jobb

http://www.lonestatistik.se/

https://www.framtid.se/

https://www.saco.se/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/

www.gymnasieinfo.se

 

Uppgifter

 • Sve: Läsuppgifter

 • Sve: Hur skriver man ett reportage?

 • Sve: Muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ kvalité
Syfte och sammanhang
Din presentation är inte anpassad till syfte och sammanhang.
Din presentation har viss anpassning till syfte och sammanhang.
Din presentation har relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Din presentation har god anpassning till syfte och sammanhang.
Medveten om mottagare
Du anpassar inte ditt språk till de som lyssnar.
Du försöker anpassa språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du försöker förklara svåra ord.
Du anpassar språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du förklarar svåra ord.
Du anpassar språket på ett medvetet sätt.
Innehåll
DIn presentation är för kortfattad.
Du presenterar ditt ämne på ett enkelt och kortfattat sätt.
Du presenterar ditt ämne på ett utvecklat sätt dvs innehållet är tydligt och du har egna tankegångar kring innehållet.
Du presenterar ditt ämne på ett välutvecklat sätt, vilket leder till att du förmedlar upplevelser och engagemang på ett trovärdigt sätt.
Struktur
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din presentation.
Du har en i huvudsak fungerande struktur dvs en röd tråd i din presentation.
Du har en relativt väl fungerande struktur dvs en röd tråd i din presentation.
Du har en väl fungerande struktur, vilket bl a innebär att du har naturliga övergångar mellan olika avsnitt.
Du har tänkt igenom innehållet och försöker t ex göra en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Du har tänkt igenom innehållet och har t ex en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Språk
Ordval
Du använder ord som du inte själv behärskar.
Du använder ett enkelt språk
Du använder ett mer varierat språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Presentation
Självständighet från manus/ Kontakt med åhörarna
Du är låst vid anteckningar vilket leder till att du inte möter lyssnarna.
Du redovisar med anteckningar som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna
Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse
Röst och kroppspråk
Det är svårt att höra vad du säger.
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo, pauser och gester.
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Du använder inga hjälpmedel
Du använder hjälpmedel med en viss otydlighet.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del i din presentation.
Du använder dig fritt av hjälpmedel som bidrar till att förtydliga presentationen.

Sv
Skriva - reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt, har med källor, bilder och bildtext. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten och det finns bakomliggande intervjufrågor och svar.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig och varierad mellan detaljer, bakomliggande intervjufrågor och svar, fakta och ögonblicksbilder.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Rubrik, ingress och text finns.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet. Rubrik som lockar läsaren, ingress som sammanfattar innehållet, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts. Rubrik som väcker intresse och lockar, ingress som tydligt lyckas sammanfatta innehållet, brödtext som är varierad, en tydlig avslutning finns samt texten hålls ihop av en röd tråd.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är väl varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, användning av skiljetecken och styckeindelning
Meningsbyggnaden stör i viss mån läsningen.Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav oftast korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Meningsbyggnaden är träffsäker, väl fungerande och varierad. Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, helt korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.

Sv
Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
- läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa
- sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: