👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnen hösten 18 - våren 19i Hudiksvalls kommun

Skapad 2018-09-17 10:28 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: sep 18 - maj 19

Förskolans namn: Smedjans fsk

Grupp: Björnen

Barnens ålder: 3 - 5 år

År och datum: 2018 sep 17

Planeringen Upprättad av: Erika, Dennis, Katarina och Eva S-H

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Sagans Värld

Vilka målområden i läroplanen berörs?


Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Se målen nedan.

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp.

Barnen ska göra sig förstådd och hörd, öka sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter.

Hur kommer arbetet att läggas upp?

Mindre grupper, lyssna på dem och samtala. Göra tankekartor.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

Genom Nyfikenhetsfrågor

Hur görs barnen delaktiga?

Genom frågan, lyssnar på varandra, diskutioner

Vem är ansvarig?

Personalen

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna?

 

Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

 

Vi skriver ner och fotograferar våra erfarenheter och upplevelser.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016