Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering NNÖ, Låt mig undersöka vad som finns i min närhet.

Skapad 2018-09-17 10:30 i Körsbärets förskola Norrtälje
Förskola
Låt mig undersöka! Vad som finns i min närhet. Utifrån barngruppens tidigare visat intresse kring djur och natur startar vi upp hösten med att gå på äventyr. Barnen visar vägen och vi följer med som medforskande pedagoger.

Innehåll

 Utifrån barnens tidigare intressen kring djur och natur startade vi upp hösten med att gå på äventyr till ett närliggande skogsparti, där hittade vi en ”bergsklack” vilken vi nu kallar vårt utkiksberg. Där använde vi oss av våra kikare och såg en mängd spännande saker som träd, torn, fordon, människor mm. För att öka spänningen fick barnen små uppdrag, vilket var populärt och inspirerade till full aktivitet och deltagande. För att ge barnen möjlighet till att utveckla sin fantasi och kreativitet fick vi möta vår vän Lill-Trollet genom ett brev. Lill-Trollet kommer följa barnen i projektet genom att ställa frågor, utmana till lustfyllt lärande och utforskande/undersökande under projektets gång. 

Vad?

Vi vill erbjuda barnen en mångfald av utforskande/undersökande som finns i deras närhet, utifrån barnens egna förutsättningar och intressen. I mötet med olika uppdrag och material utmanas barnen på ett lustfyllt, roligt, tryggt och lärorikt sätt som ligger till grund för det livslånga lärandet. 

Barnens intressen visar vägen och vi pedagoger följer med på den outforskade vägen som medforskare.

Förskolan skall stimulera varje barns utveckling och lärande. (Lpfö 18)

Varför?

Vi lyfter fram det kompetenta barnet genom att vi ger dem möjlighet att skapa tillit till sin egna förmågor. Vi skapar förutsättningar där barnens nyfikenhet, kreativitet tillåts att ta plats och där barnens bästa finns i fokus. 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. (Lpfö18)

Vem/vilka?

Barngrupp på 22 barn i åldrarna 3-5 år. 

Hur?

Genom att utgå från våra mål formar vi verksamheten och aktiviteterna utifrån barnens intressen.

Koppling till teorier?

Normer och värden

Vi delar barnen i mindre arbetsgrupper, med syftet för att ge alla barn plats att höras, synas och möjlighet till samarbete.

 

Kopplingar till läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och

  skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

• Lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

• Nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar,

   ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

(Lpfö 98/16)

 

Språk och kommunikation

Inspireras  barnen i sin språkutveckling.

 

Kopplingar till läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka

  tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

• Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

• Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av tolka och    

   samtala om dessa

(Lpfö 98/16)

Kopplingar från forskningslitteratur: 

I förskolan är lärarnas uppgift att väcka barns intresse för att skriva och läsa och ge dem möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för skriftspråk och texter (Bergöö 2016, s. 2) I Jönsson, K (red). Bygga broar och öppna dörrar.

 

Matematik

Ge barnen möjlighet till att möta olika matematiska begrepp och följa olika matematiska resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar

   av egna och andras problemställningar.

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband

   mellan begrepp,

(Lpfö 98/16)

 

Kopplingar från forskningslitteratur:

Härav kan man dra slutsatsen att det inte är fel att börja vid tidig ålder med en viss form av matematisk ”träning” dvs rim, ramsor och berättelser med matematiskt innehåll /.../ (Andersson, I. 1995, sid. 7)

Alla barn, både de som snabbt ser samband och hur principer kan tillämpas och de som behöver mer tid att utveckla kunskaper och färdigheter bör få möta en matematikundervisning som utmanar dem just från deras kunskapsnivå och sätt att förstå matematiken (Björklund, C och Palmer, H. 2018, s. 50-51, Matematik undervisning i Förskolan)

 

Naturvetenskap och teknik

Vi arbetar  medvetet att inspirera barnens medvetande  om  hållbar utveckling, vi låter närmiljön inspirera till naturvetenskapliga upptäckter. 

 

Kopplar till läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

• Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle

   påverkar varandra,

• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur

   samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

(Lpfö 98/16)

 

Lek och lustfyllt lärande

Att använda digitala verktyg med ett tydligt syfte.

 

Kopplingar till läroplanen:

• Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresset för bilder, texter och olika medier samt sin

   förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

(Lpfö 98/16)

 

Miljö och material

Låta miljön var föränderlig och tillåtande.

 

Kopplingar till läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:

• Nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

•Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt

  ta ansvar för gemensamma regler.

(Lpfö 98/16)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frågeställningar till arbetslagets reflektion

Dessa frågor är ett stöd till arbetslagets återkommande reflektion. Anteckna era reflektioner i analysdelen i reflektionsfältet.. Tagga blogginlägget utifrån vilka kopplingar som finns till era mål, så att ni lättare kan gå till baka och följa arbetet vid senare utvärdering. Använd era dokumentationer som underlag. Reflektionen ligger sedan till grund för kommande planering.

Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället?

Vad har vi gjort?
Vad har vi sett?

Reflektioner

Hur gick det?
Varför blev det så?
Hur reagerade barnen på det ni gjorde?
Vad fångade barnen?
Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?
Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften?
Vilka strategier använde barnen?
Vilka barn var delaktiga?
Vilka reflektioner gjorde barnen?

Vilket lärande ser vi?

Vad är det barnen försöker förstå?
Vad verkar de vilja undersöka?
Vad vill du som pedagog att barnen ska förstå?
Arbetar vi mot de mål som är uppsatta?
Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?

Hur går vi vidare?

Vad och hur ska vi utmana?
Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen?
Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen?
Vilka fakta behöver pedagogen söka för att komma vidare?
Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: