Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för normer och värden Stentägtens förskola 2019/2020

Skapad 2018-09-17 10:46 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Förskolorna Klossdammen, Stentägten och Uttern arbetar aktivt med att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen på våra förskolor ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Förskolans uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsättningar för alla barns utveckling och lärande. I vårt arbete kommer vi att ha en Regnbågsvecka som sedan avslutas med en gemensam Regnbågspromenad.

Innehåll

 1. Nuläge

 Vi är en förskola med 51 barn och 10 pedagoger samt en resurs. Barnen är delade i fem lärgrupper under tre förmiddagar i veckan och åldersblandade grupper under resterande tider. Under höstterminens början har vi arbetat mycket med att introducerat nya barn i förskolans inne och utemiljö samt närområdet. 

Eftersom vi har olika gruppindelningar kan vi pedagoger vara mer närvarande med barnen i verksamheten under hela dagen. Genom att åldersblanda barnen ger vi dem möjlighet till ömsesidigt lärande.

Mål

 Vårat mål är att barnen ska utveckla sympatiska och empatiska förmågor. Vi vill att barnen ska visa hänsyn till varandra och se varandras olikheter som en tillgång. Vi vill att barnen utvecklas till självständiga individer.

Syfte

Vi vill att barnen ska få en bra värdegrund med sig i livet för att fungera så bra som möjligt i sociala samanhang och i samhället.

Genomförande

 • Vi kommer arbeta med värdegrundsfrågor i de olika lärgrupperna.
 • Vi kommer använda värdegrunds material i verksamheten så som kompisböcker. 
 • Vi kommer ta vid arbetet med val av aktiviteter i form av aktivitetskort. 

Alla barn och pedagoger är med i vårt värdegrundsarbete. Tidsplanen är läsåret 2019/2020

Dokumentation under lärprocessen

Vi arbetar utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling och utvärderar detta arbete en gång i månaden. 

Vi använder oss av Unikum

Vi observerar genom att filma och fotografera i olika sammanhang och övningar för att kunna se och reflektera över hur barnen agerar tillsammans i grupp och mot varandra osv.

Vi för anteckningar med papper och penna.

Ansvar

 

Evelina, Maria - Lokatterna

Ida - Älgarna

Susanne, Brita - Björnarna

Stina, Cilla, Frida - Vargarna

annica - Rävarna

Uppföljning

 Vi följer upp och utvärderar arbetsplanen och arbetet med vårt mål vid vår gemensamma och enskilda utvecklingstid på måndagar. Tillsammans reflekterar, utvärderar och diskuterar vi vart vi befinner oss och hur vi går vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: