👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA som andraspråk - samtala, läsa och skriva. 20/21

Skapad 2018-09-17 11:14 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Undervisningen i ämnet svenska ska bidra till att du utvecklar din läsförmåga och ditt intresse för att kommunicera muntligt och skriftligt.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

   dina kunskaper:

*   i och om svenska språket.

    din förmåga att:

*  kommunicera och anpassa ditt språk till olika sammanhang och för olika syften.

*  utveckla tal, skrift och andra kommunikationsformer.

*  utveckla din läsförmåga och ditt intresse för att läsa och skriva.

*  föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer. 

 

Bedömning - vad och hur

 Vi kommer att bedöma

dina kunskaper om 

* det svenska språket och dess uppbyggnad. 

din förmåga att på ett delvis fungerande sätt:

* i samtal lyssna till andras åsikter och framföra egna delvis underbyggda åsikter och argument.

*  skriva texter med olika mottagare och syften.

*  använda enklare skrivregler som punkt, stor bokstav.

*  läsa olika texter.

*  visa förståelse för texterna genom att svara på frågor, återge delar och sammanfatta innehållet. 

*  föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av filmer från olika tider och kulturer.

*  planera och genomföra muntliga presentationer.

*  använda digitala kommunikationsverktyg t.ex iPad och olika sökmotorer på Internet på ett ändamålsenligt sätt.

 

Du visar vad du kan på lektioner, genom ditt arbete, redovisningar 

Gemensam bedömning med pedagoger i olika ämnen.

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att enskilt och i olika grupper:

* samtala om olika ämnen. 

* läsa och tolka olika sorters texter från olika genrer.

* läsa barn och ungdomslitteratur.

* skriva texter för olika syften med hjälp av stödord och tankekartor.

* använda olika typer av läromedel t.ex Läskul.

* se barn och ungdomsfilmer från olika tider och kulturer.

* använda iPad för att läsa. skriva och träna med olika appar.

* använda olika sökmotorer på Internet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sva
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sva  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sva  7-9
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sva  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sva  7-9
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  Sva  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sva  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sva  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  7-9
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
  Sva  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation
  Sva  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sva  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sva  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sva  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sva  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sva  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sva  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext
  Sva  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sva  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sva  7-9
 • Ordspråks och metaforers betydelse i texter och dagligt tal.
  Sva  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sva  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sva  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och bidrar till att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  Sva  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter.
  Sva  E 9
 • Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
  Sva  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sva  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sva  E 9
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sva  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sva  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sva  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sva  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sva  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sva  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sva  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
  Sva  E 9