Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haverdals förskola, Pärlan Lika-Olika

Skapad 2018-09-17 16:54 i Haverdals förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND - Varför

Utifrån vår analys vill vi i år sätta fokus på interkulturella, matematiska och språkliga perspektiv. Den litteratur vi valt att koppla till projektet är "Att undervisa barn i förskolan" och "Undervisning i förskolan". Vårt mål är att konkretisera och använda litteraturen i vardagen som stöd för vårt övergripande projekt Tio goda vanor med frågeställningen Vem får man lov att bli som vision. Vi har sett att en framgångsfaktor i undervisning är att ha barnens inflytande, samspel, delaktighet och ansvar är i fokus och detta vill vi ska genomsyra årets projekt Lika-olika.

Vid några tillfällen, innan sommaren, observerade vi att ett par av Pärlans barn utryckte negativa tankar om dockorna som vi har på vår avdelning. De dockorna som har utseenden som är underrepresenterade i deras vardag bedömdes som mindre fina och valdes bort.

Haverdal är en ort där barnen inte möter en stor variation av kulturer och barn från andra delar av världen, därför är begreppet interkulturalitet en utmaning hos oss. Begreppet syftar till att överbygga och övervinna kulturella barriärer, enligt Eklund(2003). Hon menar att det krävs att alla lärare samverkar och använder sig av en helhetssyn på barn och föräldrar för att kunna skapa en bra interkulturell miljö.

Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för varandra (Lahdenperä, 2004, s.15; Lorentz, 2007, s. 98).  Vi ser att ett visst barn inte bara ÄR på ett visst sätt, utan barnet BLIR på ett visst sätt i en viss miljö och sammanhang.

 

 

 

Syfte

Vi vill jobba utifrån dessa två närbesläktade frågeställningar:

Hur kan vi tillsammans med barnen jobba på ett aktivt och demokratiskt sätt för att utveckla vår lärmiljö, förhållningssätt och vänskapens värld?

Hur kan vi jobba med interkulturalitet i vår vardag?

 

 

Förmåga/färdigheter

-att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

- ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv,

-att använda matematiska begrepp och se samband mellan dessa.

 

 

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Vara tillåtande pedagoger med ett syfte att utveckla lärandet i vardagen genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet, både bekräfta & utmana.

Tydlig och planerad undervisning som bygger på vetenskaplig grund och utgår från barnens erfarenheter, delaktighet och nyfikna frågor i en föränderlig lärmiljö.

Till vårt arbete kommer vi ta hjälp av forskningen, litteraturen/bilderböcker, samtal, bilder och filmer. Vi ska utifrån de 10 goda vanorna beröra likheter/skillnader som finns i människors vanor och särdrag och belysa det ur olika perspektiv. Under arbetets gång vill vi använda TAKK som komplement i kommunikationen, inta förhållningssättet att ”Varje möte räknas” och ha Det hållbara barnet/människan som grund i det vi gör.

Språket och matematiken har följt människans utveckling framåt och vårt samarbete och utbyte av kunskaperna har varit ett framgångsrikt faktor. Det vill vi belysa genom att tillsammans utforska symbolernas kraft och visa att existensen av Lika/Olika bygger på en vinnande koncept för det hållbara barnet och samhället.

För att möta våra frågeställningar önskar vi ett samarbete/utbyte av erfarenhet, med en förskola som aktivt jobbar med interkulturalitet, demokrati i sin vardag.

Vår metod för att kunna genomföra arbetet bygger på bra struktur och rutiner med arbete i små grupper, tillåtande miljöer och bra tidsuppdelning.

 

 

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

Filma och följa lärprocesser i vardagen genom observation, dok av barnens kommentarer

Arbeta med reflektionsprotokoll och dokumentation via unikum

Följa barnens utveckling genom både vår och barnens dokumentation.

Göra reflektioner över vår undervisning i reflektionsprotokoll.

Filma eller göra ljudupptagningar vid några av våra undervisningssituationer och reflektera tillsammans i arbetslaget över vårt förhållningssätt och hur vi kan utmana vidare.

Arbeta i arbetslaget med betydelsen av interkulturellt perspektiv, normkritik och attityder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: