Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om SO åk 1-3

Skapad 2018-09-17 17:32 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Den innehåller mycket; vi får bl.a. möta vikingar och hundraåringar, dinosaurier och de första människorna på jorden. Vi får också läsa om hur människorna levde under forntiden, om vår miljö och hållbar utveckling, om regler och rättigheter, om tre världsreligioner samt om hur en karta fungerar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss mer om vårt samhälle, varför människor lever som de gör, var människor lever, hur människor levt förut, hur man ska vara mot varandra och mycket mycket mer.

Nedan syns syftet med ämnet ur läroplanen.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska analysera, kommunicera, förstå och använda begrepp och använda kunskaper i SO för att granska information, kommunicera och ta ställning. I kopplingarna nedan syns vilka centrala innehåll vi ska arbeta i SO 3.Hur du får visa vad du kan:

Du visar dina kunskaper genom att delta i alla moment under arbetsområdet. Vi kommer att diskutera, samtala, arbeta i böcker, göra olika undersökningar och experiment. Under arbetsområdena kommer det även att flikas in kunskapstest där du får möjlighet att visa vad du lärt dig.

 Årskurs 1-3

Tankar om världen vi lever i

Vad är SO?

Du och jag

Förr i tiden

Aktuella delar i kursplanen ●Tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid ● Livsfrågor, grupp och identitet ● Hemortens historia – skildringar av livet förr och nu i familjeliv och skola ● Kristendomens roll i skolan

Tillåtet och förbjudet

Jobba och tjäna pengar

Vi bor i Sverige

Människan och naturen

Religioner och tro

Aktuella delar i kursplanen ● Normer och regler ● Trafikregler och säkerhet i trafiken ● Centrala samhällsfunktioner ●Yrken och verksamheter ● Pengars värde och användning ● Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse ●Sverige, världsdelar och världshav ● Orsaker till och konsekvenser av att flytta ● Miljöfrågor ● Religioner och platser för religionsutövande ● Högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom

Liv på planeten jorden

Bilder av jorden

Alla har rätt till ett bra liv

Historiska källor

 Istiden

Forntiden

Mytologi är som spännande sagor

Aktuella delar i kursplanen ● Kartor, jordgloben, kontinenter, väderstreck, storleksrelationer, plats, läge och gräns. ● Mänskliga rättigheter, lika värde och barnkonventionen ● Organisationen och genomförandet av möten, t.ex. klassråd ● Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk ● Tidsbegreppen stenålder, bronsålder, järnålder och tidslinjer ● Hur forntiden kan iakttas i vår tid ● Antik och nordisk mytologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO år 1-3

På väg mot målet
På god väg att nå målet
Har nått målet
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor. Du kan ta reda på hur det var förr i tiden där du bor och ge exempel på hur människor levde. Du kan jämföra hur livet var förr med hur det är nu. Detta gör du med hjälp av människors olika berättelser.
Du kan beskriva hur möten brukar planeras och genomföras.
Du har kunskaper om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Du kan prata om regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
Du kan ta del av enklare information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan beskriva olika sätt att betala. Du kan berätta vad vanliga saker kostar.
Du vet vad man kan få hjälp med i samhället.
Du kan ge exempel på jobb och företag som finns där du bor.
Du kan upptäcka platser som kan vara farliga i trafiken där du bor. Ex korsningar och övergångsställe. Du kan ge exempel på hur man kan göra för att röra sig säkert i trafiken. Ex. man tittar höger, vänster, höger när man går över en gata, att man bär reflex i mörker.
Du kan beskriva varför människor flyttar. Du kan ge exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
Du kan beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ge förslag på hur du kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan berätta lite om några händelser i Bibeln och om gudar och hjältar i andra berättelser. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och viktig händelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du kan beskriva några platser som är viktiga för olika religioner som finns där du bor.
Du kan beskriva namn, läge samt storleksrelationer på världsdelarna och andra länder och platser som är betydelsefulla för dig. Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden med hjälp av karta, jordglob och väderstreck.
Du ska i viss utsträckning kunna använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. Du kan beskriva hur du kan se spår av forntiden i naturen och språket.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människornas levnadsvillkor och några viktiga händelser. Även kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: