Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering årskurs 1 svenska

Skapad 2018-09-17 20:56 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 1 Svenska
I svenska språket kan man både tala, lyssna, läsa och skriva. I årskurs 1 kommer du att få öva alla dessa färdigheter på ett spännande sätt.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Målet med undervisningen är att du skall utveckla kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi arbetar med "veckans bokstav". Vi sjunger sånger, skriver en ramsa, läser en bildtext och en faktatext på den aktuella bokstaven. Vi lär oss även hur bokstäverna formas och låter. Eleverna får i grupp samla och skriva ner ord på veckans bokstav. Utifrån gruppernas ord skriver klassen tillsammans med läraren en gemensam ramsa för att lära sig stödstrukturen. Detta görs i rimformen allitteration, där de flesta orden börjar på veckans bokstav. Som avslutning på varje veckas bokstavsarbete skriver eleverna en egen påhittad text, enskilt eller i par. Denna text läses upp för några kamrater innan den lämnas in för respons från lärare. Responsen innebär att eleven sedan gör en bearbetning av texten, t.ex. stor bokstav och punkt, stavning, förtydliganden samt att öva sin handstil. Eleven avslutar med att illustrera sin text med en bild som passar till textens innehåll. Elevernas bokstavstexter redovisas sedan muntligt, växelvis i liten grupp och helklass. 

Någon gång under veckan får eleven uttrycka sig genom någon form av skapande kring veckans bokstav. 
Eleverna får även varje vecka öva sig på att förklara hemliga ord på bokstaven. Där har de själva stöd av en bild och ordbild medan resten av gruppen gissar vilket ord det är. 

Vi dokumenterar våra utflykter genom att skriva en gemensam text, som alla elever skriver av. Därefter målar eleven en egen bild som stämmer överens med utflykten. Vi ser på filmserier med tydligt tal och text t.ex. ”Livet i bokstavslandet” samt "bokstavshissen"

Vi arbetar med läsning på flera olika sätt, t.ex.:
Högläsning: Under högläsningen arbetar vi med ”turn and talk” där eleverna t.ex. får förutspå olika händelser i boken. Vi uppmärksammar författare och illustratörer. Vi övar oss på att förstå hur olika texter är uppbyggda, genom att strukturera upp texter och återberätta den med inledning, personer/karaktärer, platser, händelseförlopp och avslutning, eller genom att göra listor och tankekartor.

Elevernas läsning av olika texter: Vi bidrar med läsebok till elevernas läsning i hemmet. I skolan läser eleven Kiwiböcker och gör lättare läsförståelseuppgifter med arbetsinstruktioner på egen hand eller i par. Eleverna läser boken tyst tre gånger och sedan högt en gång för en kamrat. Kiwiböckerna finns i olika nivåer och anpassas efter elevens förmåga. 

Eleverna lästränar även i liten grupp eller i par där de får öva sig i att använda högfrekventa ordbilder och stödstruktur. 

Två elever får varje vecka skriva en sammanfattning på datorn om veckan som varit för att reflektera över vad vi gjort. 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Du ska kunna läsa en text på din nivå samt att du ska kunna skriva en text utifrån ett valt ämne. Du kommer att få träna på att ta och ge instruktioner. Läraren läser varje vecka elevernas texter och ger respons, som eleven kan förbättra till nästa vecka. Läraren lyssnar och stöttar eleven när den läser så att utvecklingen går framåt. Läraren lyssnar aktivt på eleven vid muntliga situationer för att se så att eleven förstår. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Nya språket lyfter 2018-2019

Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan komma på saker att skriva om, skriva mitt namn och skriver av bokstäver och ord
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva till bilder
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan sammanfatta det vi läst om och börjar få lite flyt när jag läser själv.
Jag prövar att koppla ihop det jag läst med mina egna erfarenheter.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt
Skriva B
Jag kan skriva kortare texter och börjar få flyt i skrivandet
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur det gjort i andra texter.
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter.
Avstämning B
Jag förstår det jag läser och märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande , intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Avstämning C
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Läsa D
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflit och läsförståelse.
Jag använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Skriva D
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbygg-and och interpunktion samt tar stöd av lika hjälpmedel vid skrivandet.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivandet och prövar att bearbeta mina texter med hjälp av andras råd.
Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare
Avstämning D
Jag läser obehindrat med förståelse.
Läsa E
Jag börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika mina samtal om texter.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att fördjupa förståelsen.
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på syfte och typ av text.
Skriva E
Jag följer de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och skiljetecken och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar mina texter med hjälp av andras råd.
Jag försöker anpassa mina texter för olika syften och mottagare.
Avstämning E
Jag läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av läsförståelsestrategier beroende på både syfte och typ av text.
Läsa F
Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva F
Jag behärskar de vanligaste reglerna för stavning, meningsbygg- nad och interpunktion och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivandet, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag använder olika tekniker för att anpassa mina texter till syfte och mottagare.
Avstämning F
Jag läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållnings- sätt till texters syfte, innehåll och form.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använd språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: