Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik, energi och strålning Åk 9

Skapad 2018-09-17 20:59 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Kemi Teknik Fysik
En vetenskaplig revolution! För drygt 100 år sedan trodde fysikerna att de hade förklarat hur det mesta i naturen fungerar och att det därför inte fanns något mer att upptäcka. De kunde beskriva hur kraft och rörelse hänger ihop samt hur ljus och ljud uppför sig. Tillsammans med de nya kunskaperna om elektricitet och magnetism tyckte man att fysiken var komplett. Fysikerna ansåg att de kunde beskriva alla grundläggande fenomen i naturen. Men det visade sig att de hade fruktansvärt fel.

Innehåll

Syfte

Hur fungerar en atombomb? Hur fungerar ett atomkraftverk? Både fungerar genom klyvning av atomer (fission). Här lär vi oss om olika typer av strålning samt hur de kan uppkomma. Vid sidan av de praktiska detaljerna kring kärnkraft som en mycket viktig energikälla finns det även en debatt om riskerna kring kärnkraft - både i Sverige och i andra länder som vill antingen byta kärnkraften och/eller vill bygga atombomber. Kärnkraftsverkolyckor i Japan (Fukushima) och Tschernobyl (Ukraina) visar vilka faror som finns med detta energislag, men också diskussioner om Irans och Nordkoreas kärnkraft/kärnvapen-program som befaras leda till ökad politisk oro och kanske till och med en väpnad konflikt.

Därför är det viktigt att veta vad allt detta handlar om, liksom mer vardagliga och jördnära frågor som cancerrisk, strålbehandling inom sjukvården och daterande av gamla föremål med kol-14-metoden.

Arbetssätt

Arbetssättet i avsnittet kommer att bestå av genomgångar, film, läsning i boken, diskussioner och arbete med reflektionsfrågor. Även nyhetsinslag från media kommer att användas och debatteras. Momentet kommer att pågå tills efter höstlovet. Bedömning kommer att ske genom prov och debatt, men även pågående muntligt under lektionstid

 

Tidsplan

Arbetet börjar v39, ett begrepps-prov skrivs v45, v44 är det höstlov och v47 håller vi en debatt kring kärnenergi!

 

Teorier, centrala begrepp och förståelse

Atommodellen (Neutroner, Protoner, Elektoner + Elektronskal) (Fy, Ke)

Joner (Ke)

Periodiska systemet (Ke)

Halveringstid och isotop (Fy, Ke)

Radioaktiva ämnen och deras användning (Fy, Ke)

Alfa-, beta- och gammastrålning (Fy)

Fission och fusion (Fy)

Energianvändning (Fy, Ke, Tk)

Konsekvenser av kärnteknikens användning (Fy, Ke, Tk)

Uppgifter

 • Material och länkar kring atomfysik

 • Prov atomfysik 26-okt 2018

 • Debatt om kärnkraft v47

 • Historisk perspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk Ke
Bedömningsmatris arbetsområde Atomfysik

FÖRMÅGAN ATT:

 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskapskraven.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställnings-taganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

FÖRMÅGAN ATT:

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsakfungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett välfungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: