Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droppens pedagogiska planering läsår 2018/2019 NORMER OCH VÄRDEN

Skapad 2018-09-18 08:23 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden (genom ett gemensamt projekt)

Värdegrundsarbetet ska genomsyra allt vi gör och ligga som en stadig grund i utbildningen. I vårt projekt "Välkommen!" är målet att synliggöra det globala framtidsperspektivet i utbildningen. Utbildningen ska förmedla och förankra människors rättigheter samt de grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på.

- Skapa varmt, öppet och välkomnande klimat på Droppen

- Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan, lyfta mångfalden som rikedom

- Vi vill att förskolan aktivt och medvetet ska främja barnens lika rättigheter och möjligheter

- Möjliggöra utrymme för alla barn att mötas, leka och lära tillsammans

- Arbetet ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet med delaktighet, respekt och förståelse (demokratiskt förhållningssätt)

 

Syfte:

Vi arbetar med att förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Genom projektarbetet skapar vi en varm och välkomnande känsla vid nya möten oavsett det gäller nya barn på förskolan, nya föräldrar eller nya kollegor.

Genom projektet öppnar vi upp utbildningen för positiva och lärorika möten. Kännedom om olika kulturer bidrar till att alla bemöts med respekt och förståelse för varandra. Alla tänker, handlar och har olika förståelse, vilket ska ses som en rikedom. Utbildningen får ett tryggt och varmt klimat, som gynnar utveckling och lärande.

Var befinner vi oss idag? 

- Vi möter och ser barn och vuxna. Vi jobbar med lyssnande och att alla ska få utrymme att uttrycka sig.

- Vi för samtal om hur vi på olika sätt ska kunna levandegöra mångfalden i barngruppen. Exempelvis i samling, men även i möte med litteratur och film. Vi tänker göra föräldrar delaktiga i arbetet.

- Vi arbetar med jämställdhet och lika rätt till det vi erbjuder

- Vi arbetar aktivt med lek- och lärmiljöer där barnen kan mötas och lära av varandra.

- Alla ges möjlighet att delta, man har även möjlighet att avstå. Vid samling strävar vi efter allas deltagande, var och en deltar på sina villkor, med stöd av oss pedagoger.

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

 

 Genom VÄLKOMMEN- projektet kommer vi arbeta med våra fysiska miljöer, bemötandet och mångfalden.

- Den fysiska miljön ska kännas varm och välkomnande - ett gemensamt arbete barn/vuxna tillsammans.

- Vi kommer att arbeta med respektfullt bemötande, allas lika värde och att allas tankar/idéer är lika värdefulla

- Se över vilka rutiner/material vi har för nyanställda, föräldrar, kollegor och barn. Det är viktigt att känna en tydlighet och trygghet i detta

- Arbeta med barnkonventionen

- Aktivt arbete i värdegrunds-gruppen med gemensamma aktiviteter

- De vuxna blir viktiga förebilder

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

 

Att barn och vuxna möter varandra med öppenhet och respekt. Att barnen visar en förståelse för likheter och olikheter. Att barnen har förståelse för att de har rättigheter men också skyldigheter.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

 

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

- Vi arbetar med Kompis-böcker och material från UNICEF

- Stöd av barnrättsstrateg

- Har en aktiv värdegrundsgrupp

- Uppföljning med pedagogisk dokumentation, utvärdering

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: