Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

StegVis 1 Äventyrarna Ht -18 Vt-19

Skapad 2018-09-18 14:54 i Saxdalens förskola Ludvika
Förskola
StegVis är ett undervisningsprogram som har till syfte att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. I programmet fokuseras primärt barns utveckling av empati, impulskontroll och problemlösning samt självkontroll.

Innehåll

SYFTE

StegVis är uppbyggd på följande målsättningar:

Att öka barns förmåga till att:

 • Identifiera andras känslor
 • Ta andras perspektiv
 • Reagera empatiskt gentemot andra

Att minska impulsstyrt och tanklöst beteende hos barn genom att:

 • Använda problemlösningsstrategier för sociala konflikter
 • Öva sociala färdigheter

Att minska aggressivt beteende hos barn genom att:

 • Känna igen ilska
 • Använda avslappningstekniker för att uppnå ökad självkontroll

 

METOD

Vi kommer att ha lektioner i mindre grupper där alla barn kommer till tals. Barnen kommer att få lära sig känna igen olika känslor samt att sätta namn på dem. På detta sätt ger StegVis barnen ett verktyg för att hantera sina känslor.  Vi kommer att problematisera olika situationer som barnen ställs inför i sin vardag, både på förskolan och i hemmet. Barnen och pedagogen spelar olika rollspel för att förtydliga dessa. Vi kommer även att få bekanta oss med Snigeln och hans kompis Valpen som kommer att lotsa och lära oss i hur man till exempel är en bra kamrat.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Informationsbrev kommer att kontinuerligt skickas till samtliga vårdnadshavare där pedagogen beskriver vad lektionerna handlar om för tillfället.  Lärloggar kommer att användas via Unikum där föräldrar kan ta del av sitt barns utveckling. Stegvis lektionerna grundar sig i en ömsesidig respekt mellan barn och pedagog där barnet skall känna sig tryggt och kan säga vad han/hon känner och tänker, i förtroende. Detta innebär att dokumentationen kommer att visa vad vi gör, vilket material vi använder oss av för stunden samt lite fotodokumentation. Det barnen känner, säger och tänker blir alltså inte dokumenterat för andra än för pedagogen, för att pedagogen skall kunna utveckla sitt arbete.

BARNENS REFLEKTIONER

StegVis lektionerna grundar sig i en ömsesidig respekt mellan barn och pedagog där barnet skall känna sig tryggt och kan säga vad han/hon känner och tänker, i förtroende. Detta innebär att dokumentationen kommer att visa vad vi gör, vilket material vi använder oss av för stunden samt lite fotodokumentation. Det barnen känner,  säger och tänker blir alltså inte dokumenterat för andra än för pedagogen, för att pedagogen skall kunna utveckla sitt arbete.

ARBETSLAGETS REFLEKTIONER

Arbetslagets reflektioner över hur lektionerna har planerats och genomförts samt hur arbetslaget kan utvecklas och ta lärdom av StegVis som arbetssätt. 

UTVÄRDERING

Arbetslagets bedömning av vilka läroplansmål man har arbetat med. Utvärdera även: syfte, metod och dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: