Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering förskoleklass höst/vårtermin 2018/19

Skapad 2018-09-18 14:58 i Skulltorps skola Partille
En mall för att göra pedagogiska planeringar för förskoleklassen.
Grundskola F
Förskoleklassen ska förberedda för fortsatt utbildning. Den ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Utbildning ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov där lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamhet.

Innehåll

Vad gör vi?

Förskoleklassens centrala innehåll under höst/vårtermin 2018/19

Språk och kommunikation

-fonologisk medvetenhet 

-ordförråd

-rim och ramsor

-samtala, lyssna och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden

-utveckla kunskaper kring digitala verktyg (att använda datorer till arbete kring olika pedagogiska arbetsområde)

 

 

Matematiska resonemang är en stor del av arbetet i förskoleklassen. Vi fokuserar oss på

-problemlösning

-tidsuppfattning

-rumsuppfattning

-matematiska begrepp

-geometriska figurer

-taluppfattning

Skapande genom lek, bild ,musik, dans drama och andra estetiska uttrycksformer

 

 

Varför gör vi det?

Vi arbetar utifrån styrdokument för förskoleklassen som betonar att undervisning ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intresse samt i det kunnande och den erfarenheten som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera nya upptäckter och kunskaper (Skolverket, 2018).

Hur gör vi?

-Vi leker gemensamma lekar där elever aktivt samspelar med varandra. Lekar bjuder till kommunikation och samarbete. För att reflektera och arbeta kring kamratrelationer tar vi hjälp från sagan” Snick och Snack -Vännerna i Kungaskogen”. Till sagan finns det ett häfte  med olika uppgifter som eleverna arbetar med.

-Varje morgon samlas vi för att gå igenom dagen. Vi tittar på almanacka och räknar dagar, månader och lär oss om årstider.

-När vi arbetar med utveckling av barns språk och kommunikation använder vi Bornholmsmodellen och Trulle materialet.  De fokuserar på språkliga lekar, rim och ramsor, högläsning samt hur bokstäver låter. Här ingår även övningar (häfte), som eleverna arbetar med under arbetsstunder. 

-Arbetet med matematik syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt hur matematik  kan användas  i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisning ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (problemlösning).

-Skapande sker genom att använda olik material, redskap och tekniker.


 

Så här dokumenterar och utvärderar vi.

Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass.

Dokumentation sker i lärloggsinlägg på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: