👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, läsa och läsa! Åk 4, ht 18

Skapad 2018-09-18 17:40 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Innehåll

Lässtund varje morgon; ”Bänkbok”, dagstidningar, faktaböcker osv.

Bokrecensioner

Boksamtal; Aidan Chambers

Sokratiska samtal om böcker

Läslogg

Fokus på genrer

Läsguide för Gleerups SO och NO https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-4-6/article/aebb9ad9-40cd-42c0-bbf2-b0c2faf7167f

Kompisrespons läsning

Läromedel

Gleerups digitala material; Svenska 4

Läsnovor och Skrivarglöd av Ingrid Jönsson

Läsförståelse A, B, C

sli.se med UR.se

www.ne.se

Ordböcker; fysiska och digitala

En läsande klass; Läsfixarna (läsförståelsestrategier) mm

 

Mtrl och uppgifter Läslyftet/ Skolverket

 

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.
 • I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
 • Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
 • Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

 

Nya Språket lyfter  -  Skolverkets bedömningsstöd (se sep. matris) 

Bedömningsmatris för eleverna från  Gleerups Prima svenska 4.

 

Detta ska du kunna

Du ska kunna använda dig av LÄSGUIDEN när du läser faktatexter i SO och NO. (Den hjälper dig hur du ska tänka före, under och efter att du läser en text, alltså vilka strategier du ska använda för att förstå och lära dig textens innehåll. Man kan säga att strategierna är smarta knep som hjälper dig att förstå och komma ihåg.)

 

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:

 

  • att förutsäga (Spågumman)

  • att ställa frågor (Reportern)

  • att utreda oklarheter (Detektiven)

  • att sammanfatta (Cowboyen)

  • att se inre bilder (Konstnären)

    

   Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

    

   Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

 

Kunskapskraven

Utdrag ur kunskapskraven för åk 6 gällande läsning och lässtrategier

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Läsa texter på svenska i åk 4

säker
säkrare
säkrast
Avkodning
Eleven avkodar de flesta orden rätt.
Eleven avkodar nästan alla orden rätt.
Eleven avkodar nästan alla orden rätt.
Läsförståelse
Eleven hittar ofta information.
Eleven hittar ofta information och läser ibland mellan raderna.
Eleven hittar information och läser mellan raderna.
Läshastighet
Eleven läser texter med visst flyt.
Eleven hinner oftast läsa textremsan på tv.
Eleven hinner läsa textremsan på tv.
Berättande böcker
Eleven läser berättande texter och kan återberätta innehållet.
Eleven läser ofta berättande texter och kan berätta om huvudpersoner och miljö.
Eleven läser ofta böcker med liknande karaktär. Slukarålder.
Sakprosa. Faktatexter.
Eleven läser faktatexter med förståelse om vissa ord förklaras.
Eleven läser faktatexter och tidningsartiklar med förståelse.
Helhetsbedömning
Eleven läser enklare texter och får infor-mation och upplevelser genom läsningen.
Eleven läser texter och får information och upplevelser genom läsningen.
Eleven läser texter och får mycket information och rika upplevelser genom läsningen