Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbäret läsår 2018/2019 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Skapad 2018-09-19 09:47 i Nyvångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblommans och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med att BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Pedagogisk dokumentation 

 • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
 • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
 • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
 • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av utbildningen
 • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

Syfte:

Vi vill att barnen ska få möjlighet att vara delaktiga i många olika situationer under sin dag på förskolan och i verksamheten som helhet. Vi vill ge barnen ökad medvetenhet om sin roll i barngruppen och att våra handlingar mot varandra har betydelse.

 

Var befinner vi oss idag? 

På Blåbäret försöker vi ha en öppen och tillåtande atmosfär. Vi lyssnar och följer barnens intressen i de aktiviteter vi erbjuder. Vi stärker och bekräftar barnen när de gör saker som bidrar till en positiv stämning i gruppen.

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

Det viktigaste i vårt arbete med inflytande och delaktighet är att vi samtalar med och lyssnar på varje barn. Vi deltar i barnens lekar, för att vägleda barnen och se till så att alla får ta plats. Vi tänker filma barnen för att upptäcka barnens intressen och för att bli uppmärksamma på att varje barn får inflytande.

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

Med hjälp av filmer från verksamheten reflekterar vi kring barnens inflytande och intressen och hoppas då få fördjupad kunskap kring barnens möjligheter till inflytande.

4. Metodval för att synliggöra effekter 

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

- Pedagogisk dokumentation

- Foto/film

 

  Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: