👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkval Engelska åk8

Skapad 2018-09-20 10:38 i Furudals skola Rättvik
En matris (engelska kunskapskrav) i vilken sv/en-läraren på språkvalet kan fylla i vad eleven har visat så att den ordinarie läraren i engelska kan dra nytta av vad de visat.
Grundskola 8 Engelska
Speak, listen, read and write in English. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Syfte - VART ska vi?

 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,                         

 

 

Kunskapsmål - VAD ska vi lära oss?

 

Tala, lyssna och samtala:

* Att våga prata engelska inför klassen.

* Att berätta med tydligt uttal t.ex. när du ska hålla ett kort föredrag på engelska inför klassen. En engelsktalande person ska kunna förstå vad du säger.

* Att samtala på engelska, och ha strategier för att göra sig förstådd även då ordförrådet inte räcker till.

Skriva:

* Att skriva texter med hela meningar, och formulera sig så pass bra, med ordval och grammatik, så att en engelsktalande person kan förstå vad du skriver.

* Att använda sig av information (fakta) på engelska från böcker, tidningar eller internet, för att skriva en text med meningar som du formulerar själv.

Läsförståelse:

* Att kunna läsa och förstå engelska texter och att kunna berätta kort på engelska vad den handlar om.

Hörförståelse:

* Att förstå så mycket av talad engelska, så att du kan återberätta kort på engelska vad det handlade om.

* Att förstå och kunna följa muntliga instruktioner.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • One Year Abroad

 • Movie: Pay it Forward

 • Steve Cutts

 • Min Idol

Matriser

En
Matris kunskapskrav Engelska åk 7-9

Perception: lyssna och läsa

* Talad engelska och texter från olika medier. * Talad engelska med viss regional och social färgning. * Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. * Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. * Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form. * Sånger och dikter. * Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar. * Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. * Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier. * Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. * Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. * Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
E
C
A
Lyssna
 • En  E 9
 • En  E 9
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska
Förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska
Lyssna
 • En  E 9
Redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer översiktligt. Agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat.
Redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer välgrundat. Agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat.
Redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer välgrundat och nyanserat. Agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat.
Lyssna
 • En  E 9
Väljer någon strategi för lyssnande.
Väljer och använder sig av strategier för lyssnande.
Väljer väl fungerande strategier för lyssnande.
Lyssna
 • En  E 9
Väljer medier med talat språk och använder det, med viss relevans, i sin egen produktion och interaktion.
Väljer medier med talat språk och använder det, på ett relevant sätt, i sin egen produktion och interaktion.
Väljer medier med talat språk och använder det, på ett relevant och effektivt sätt, i sin egen produktion och interaktion.
Läsa
 • En  E 9
 • En  E 9
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i texter i olika genrer.
Förstår såväl helhet som detaljer i texter i olika genrer.
Läsa
 • En  E 9
Redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer översiktligt. Agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat.
Redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer välgrundat. Agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat.
Redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer välgrundat och nyanserat. Agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat.
Läsa
 • En  E 9
Väljer någon strategi för läsning.
Väljer och använder sig av strategier för läsning.
Väljer väl fungerande strategier för läsning.
Läsa
 • En  E 9
Väljer texter och använder dem, med viss relevans, i sin egen produktion och interaktion.
Väljer texter och använder dem, på ett relevant sätt, i sin egen produktion och interaktion.
Väljer texter och använder dem, på ett relevant och effektivt sätt, i sin egen produktion och interaktion.

Produktion och interaktion: tala, skriva och samtala

* Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. * Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. * Samtal och diskussioner samt argumentation. * Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. * Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. * Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
E
C
A
Tala
 • En  E 9
 • En  E 9
Formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
 • En  E 9
Bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Tala
 • En  E 9
 • En  E 9
Uttrycker sig enkelt och begripligt samt något anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
 • En  E 9
Väljer och använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva
 • En  E 9
 • En  E 9
Formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva
 • En  E 9
Bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva
 • En  E 9
 • En  E 9
Uttrycker sig enkelt och begripligt samt något anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva
 • En  E 9
Väljer och använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kommunikationens innehåll

* Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. * Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor. * Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. * Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
E
C
A
Omvärlden
 • En  E 9
Diskuterar översiktligt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Diskuterar utförligt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Diskuterar utförligt och nyanserat företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.