👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för målformulering ULNA Förskolor Blåsippan

Skapad 2018-09-20 14:02 i Kurveröd ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver våra fokus mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt plan för uppföljning och reflektion. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra verksamheten genom att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årliga plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till fokusmålen tillsammans föregående års analys. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte  

Att vilja hjälpa varandra, vilket vi såg tidigt i barngruppen och att dem är lyhörda och hjälpsamma mot varandra. 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• ta hänsyn till att leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• hjälpa varandra i hallen, vi delar upp oss i mindre grupper och tänker på att samordna grupper som stöttar och hjälper varandra

vid matbordet sitter  vi och äter vid 3 bord i två rum, detta gör vi för att kunna samtala och se varje barn och få en lugnare matsituation

•  i leksituationer jobbar vi med att barnen ska prata med varandra och lösa konflikter genom att diskutera med kompisen först. Vi pedagoger finns med som ett stöd. Vi hjälps åt när vi städar efter en aktivitet eller olika lekar mm.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

 Vårt Tema för detta läsåret är Barbapappa familjen och barbafigurernas karaktärer berör många mål i läroplanen. 


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
•utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
 egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• vi vill utöka deras kunskaper i matematik såsom antal, talradens ordning, mätning, färg och form
• barnen i sitt skapande får en upplevelse i olika uttryckssätt som att  sjunga, röra sig, måla

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• vi skapar i smågrupper och kan möta vart och ett barn i sin utveckling
• vi skapar i olika sorts material tex garn, papper, kartong mm
• vi har samling varje dag då vi räknar, sjunger och rör oss 


BARNS INFLYTANDE

Syfte

Vi vill stärka de barn som är osäkra och behöver hjälp att uttrycka sina tankar och åsikter. Få barnen säkra och våga göra egna val och att barnen blir mer självgående. Vi ska lyfta varje barns styrkor och förmågor och vägleda dem att vilja ta ett större ansvar för sig själva och skapa en bra samvaro i gruppen. 


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• göra egna val och bli mer självgående
• 
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Vi pedagoger finns i närheten och är lyhörda för vad barnen uttrycker med sin kommunikation 
• Vi delar upp gruppen i tre mindre grupper för att kunna se varje barn och deras förmågor och utveckling. 
• Vi skapar olika gruppindelningar efter deras intressen men även för att kunna utvecklas med nya kompisar. 


FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte

Skapa en trygghet med föräldrarna och att dem känner att dem är delaktiga i deras barns utveckling och vardag. 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
•  att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva
 in flytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• vara delaktig i sin dokumentation tex genom att göra kollage med foton och text 
• Få välja vad som ska dokumenteras och vilka bilder som ska användas

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• dokumentera på unikum så att föräldrar och barnen är delaktiga i arbetet som sker här på förskolan. 
• Vi sätter upp tydliga mål som är kopplat till läroplanen på avdelningen så att föräldrarna kan ta del av arbetet. 

 

UPPFÖLJNING/REFLEKTION

Vilka ”verktyg” skall vi använda i det systematiska arbetet?

Vi använder ipad

Vi har en lista som vi kryssar för vilka som fått dokumenterat och varit delaktiga så att vi inte "missar" några barn 


Reflektionsprotokoll, lotusdiagram, utvärderingsmallen m.m.

 


Hur ofta skall vi följa upp och vem ansvarar för vad?

Vi har våra listor och kollar ofta av hur vi ligger till med planeringen och vårat skapande.