Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns Inflytande Elefanten HT18-VT19

Skapad 2018-09-20 16:53 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

          1. Välj läroplansmål:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation" (Lpfö98 reviderad 2016).

 


 

          2. Planerade insatser

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation". Lpfö98 reviderad 2016

 •  Vi pedagoger ska uppmuntra och arbeta för att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig i olika situationer under dagen.
 • Vi pedagoger ska se till att alla får en chans att prata och säga något under samlingarna. Även använda bildstöd som stöd under tiden som man utvecklar språket. Även förstärka med TAKK tecken. 
 • Att arbeta aktivt för att följa upp barnens önskemål
 • Vi inreder och anpassar miljön så att barnen kan göra självständiga aktivitetsval under dagen. Var sak har sin plats. Färg, lera, papper osv, ska läggas så att barnen ser och kan ta saker själva.

    

3. Förväntade effekter

 •   Att alla barn vågar göra sin röst hörd utifrån sin utvecklingsnivå under olika aktiviteter som ges under dagen, så som vid samling, matsituation osv.  
 • Att barnen förstår att de kan påverka en samling eller en aktivitet genom att framföra sina önskemål.
 • Att barnen gör aktiva val genom att gå och hämta ett material från hyllan och på så vis påverka när den valda aktiviteten påbörjas och avslutas.

    

              

      4. Metodval

 • Genom att dokumentera och observera.
 • Använda aktivitetskort
 • Använda TAKK tecken
 • Förändringar i miljön
 • Filma och använda andra digitala verktyg
 • Reflektion tillsammans med barnen

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: