Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Elefanten HT18-VT19

Skapad 2018-09-20 17:17 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

    1. Välj läroplansmål:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö98 reviderad 2016).

    2. Planerade insatser

 • Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa ett tillåtande klimat, där man uppmuntras till att tala men även lyssna.
 • Vi kommer att arbeta med materialet "Babblarna", där vänskap är en central del. 
 • Vi kommer även att läsa andra böcker om att vara vänner och spela upp rollspel om olika dilemman.
 • Vi kommer att arbeta aktivt med "STOPP-handen"

 

 

    3. Förväntade effekter

 
 • Att barnen ser och hjälper varandra i olika situationer under dagen, exempelvis vid av/påklädning eller för att hämta en sak som kompisen pekar på, önskar eller behöver ha för att utföra en aktivitet.
 • När vi ser att barnen använder "STOPP-handen" för att förstärka en känsla och deras kompisar visar respekt inför den känslan/handlingen.
 •   Att barnen ska visa respekt mot varandra och löser konflikter efter förmåga.

 

     4. Metodval

 • Observationer
 • Rollspel
 • Kommer att använda olika digitala verktyg för att kunna dokumentera och reflektera, dels mellan oss pedagoger men det kommer även skapas tillfällen för reflektioner i barngruppen

   

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: