👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska med Språkskrinet, Clown-boken

Skapad 2018-09-24 08:18 i Nyhammars skola Ludvika
Ordkunskap: eleven utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse. Språklära: eleven lär sig språkets verktyg. Skrivning: eleven utvecklar sin förmågan att skriva olika texter. Läsförståelse: eleven utvecklar sin förmåga att läsa olika texter, diskutera, reflektera och svara på frågor utifrån olika texters innehåll.
Grundskola 2 Svenska
I svenskan använder vi oss bl.a. av Språkskrinet clown. I boken kommer du att arbeta med inspirerande och elevnära övningar för att utveckla ditt språk och skrivande. Övningarna bygger på gemensamma lärarledda genomgångar. Du ska få goda verktyg för ditt skrivande. - en nyckel till ett rikt språk.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer att få träna ORDKUNSKAP, utöka ditt ordförråd och din ordförståelse.
 • Du kommer att få träna SPRÅKLÄRA, där du lär dig att använda språkets olika verktyg.
 • Du kommer att få träna SKRIVNING, där du utvecklar din förmåga att skriva berättelser och faktatexter.
 • Du kommer att få träna LÄSFÖRSTÅELSE genom att läsa texter, diskutera, reflektera och svara på frågor.

 

Bedömning

Det här tittar din lärare på:

 • Din förmåga att samtala i helklass och i mindre grupper.
 • Din förmåga att skriva olika texter samt berätta vad texten handlar om.
 • Din förmåga att använda stor bokstav och punkt i dina texter.
 • Din förmåga att känna till vokaler och konsonanter.
 • Din förmåga att känna till substantiv, verb och adjektiv.
 • Din förmåga att behärska enkla stavningsregler till exempel: j-ljudet, å-ljudet och ng-ljudet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 2-3

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Läsförståelse
Du förstår en del av vad texten handlar om.
Genom att kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar du grundläggande läsförståelse.
Lässtrategier
Du kan läsa enkla texter och du behöver inte ljuda på alla ord som du läser.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Resonera
Du kan i någon del av texten förstå vad den handlar om.
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till dina egna erfarenheter.
Skriva texter
Du har mellanrum mellan orden och du har börjat att skriva med gemener.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
Du skriver ljudenligt och du vet vad en mening är.
I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
Du skriver enkla sagor eller berättelser.
De berättande texter du skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
Du vet vad en faktatext är.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord & begrepp
Du använder något ord och begrepp som har med ämnet att göra.
Dina texter innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
Du illustrerar dina texter.
Genom att kombinera dina texter med bilder kan du till viss del förstärka och förtydliga dina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Du kan ta emot råd om hur du kan förbättra dina texter.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
Du kan framföra en åsikt kring, för dig, ett välbekant område.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra dina egna åsikter.
Berätta tydligt
Du kan berätta något du har varit med om i kronologisk ordning.
När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
Du kan förstå vad du ska göra när någon förklarar.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.