👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ped planering kastanjen ht18/vt19

Skapad 2018-09-24 08:33 i Förskolan CVJK TEST Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

Kastanjens pedagogiska planering för ht 18 och vt 19

Inledning Vi arbetar alltid med det vi kallar grundverksamhet och det är det vi lägger fokus på i början av hösten. Det känner många av er igen från tidigare. Detta läsår har vi också valt ett tema som vi kallar ”Natur och djur i såväl litteratur som närmiljö” Vi återkommer till temaarbete senare i texten men vill först beskriva grundverksamheten utifrån våra läroplansmål och vårt eget arbetssätt.

1. Grundverksamhetens syfte: Stärka förmågan till lek och samspel. Det vi kallar tema kompis. Utveckla förmåga i språk och kommunikation. Det handlar även om att miljö och material ska vara tillgängligt och anpassat efter barnens behov och att barnen ska känna sig trygga i miljön.

Läroplansmål som är i fokus:

2.1 Normer och värden ”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt hjälpa andra” Detta kan ske när barnen tröstar om de orsakat att någon är ledsen. När de ber en kompis om hjälp eller själva hjälper till vid behov. När de lyssnar på den som pratar.

2.2 Utveckling och lärande ”Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycks och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, sång, musik och dans” Vårt mål är att varje enskilt barn ska få ta del av dessa uttrycksformer under terminen. Aktiviteterna kan ske dels i stor och dels i mindre grupp. Vi ser ett lärande när barnen får en egen repertoar av exempelvis sånger och leka eller när förmågan att skapa i olika material ökar.

2.3 Barns inflytande ”Intresse och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation” Detta sker när barnen föreslår och tar initiativ till lekar och aktiviteter. Detta dels för hela gruppen och dels för en mindre grupp. Det sker också när man ber en kompis eller en vuxen om hjälp med det som är svårt. Barns inflytande kan också bestå av att vi vuxna är lyhörda och förändrar vid behov.

Arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske: Gruppindelning i olika konstellationer, dels åldershomogent men också åldersblandat där de äldre kan vara ett stöd för yngre och barn som är nya på vår avdelning. Uppmuntra och utmana då man ser intresse för olika aktiviteter och ämnen.

Tillhandahålla en lärande miljö. Observera och förändra vid behov. Att genom observation se hur vi kan möta barnens intresse och lärande. Skapa lugn genom att dela på gruppen även under fritt valda aktiviteter. Detta genom att exempelvis använda ateljé och vårt bibliotek eller vara ute vid skilda tillfällen. 

 

 

2. Temaarbete: ”Natur och djur i såväl litteratur som närmiljö”

Temats syfte: Vi vill väcka nyfikenhet och intresse för natur och miljö dels genom sagor och fantasi och dels genom faktakunskap och realupplevelser.

Öka barnens kunskaper och ordförråd i ämnet.

Få barnen att reflektera över varför vi behöver visa hänsyn och aktsamhet om djur och miljö. 

Läroplansmål som är i fokus 

Läroplansmålen för grundverksamheten samt följande:

2.2 Utveckling och lärande

Ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska och ställa frågor om naturvetenskap.

Metod: Väcka intresse genom sagor, fantasi, faktakunskap och realupplevelser. Detta kan vara exempelvis sagogestaltning, sagor med naturanknytning, egna berättelser eller utflykter i närmiljön.

Vi delar ofta in gruppen, Åldershomogent eller på annat sätt.

Mycket skapande verksamhet.

Vi använder digitala verktyg som hjälpmedel.

Vi ser att ett lärande sker när barnen upptäcker nya saker och ställer frågor om temat. När de visar intresse för böcker med anknytning till temat och när de ställer frågor kring temat. Det sker också när syns i den fria leken. 

 

 Reflektion och utvärdering tillsammans med barnen och i arbetslaget. 

När det gäller barnen kan det handla om att återberätta en upplevelse.

Utveckla förmågan att lyssna på andra. Använda digitala bilder eller eget skapande som stöd och hjälpmedel.

Förbereda utvecklingssamtalen genom barnintervjuer eller andra typer av samtal med barnen.

I arbetslaget reflekterar och utvärderar vi varje vecka innan vi planerar för kommande aktiviteter. Ofta finns det behov av att utveckla och förändra.