👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk1

Skapad 2018-09-24 09:18 i Grindskolan Norrtälje
Planering för matematik utifrån läroboken Prima matematik 1A.
Grundskola 1 Matematik
Under höstterminen i årskurs 1 kommer vi främst att arbeta med talområdet 0-20. Vi formar siffror och delar upp tal i talkamrater. Vi lär oss också om: - likhetstecknet - addition - subtraktion - dubbelt och hälften - jämna och udda tal - rimlighet - klockan: hela timmar och halva timmar - mönster - tabeller och diagram - tiotal och ental - även talen från 1 till 100

Innehåll


Vad ska vi kunna?
Mål: 
Du ska kunna:

 • talen 0 till 20, skriva talen och räkna antal
 • jämföra antal, dela upp tal
 • tiokamraterna
 • udda och jämna tal
 • tiotal och ental
 • ordningstalen första till tolfte
 • hur en tallinje fungerar
 • dubbelt och hälften
 • addition och subtraktion i talområdet 0 till 10
 • addition och subtraktion i talområdet 10 till 20 utan tiotalsövergångar
 • lägesord
 • forma siffror så att de är lätta att läsa av
 • klockan: hela timmar
 • lägga ett mönster och berätta om ditt mönster

 

Begrepp:

 • antal
 • fler, färre, färst
 • lika många
 • likhet, skillnad
 • tal, summa
 • talrad, talbild, talets grannar
 • likhetstecken, lika många, skilt från
 • tiokamrater
 • problem
 • mönster, regel, talmönster
 • lägesord: över, under, framför, bakom, bredvid, mellan
 • siffra, timme, minut, timvisare, minutvisare
 • udda och jämna tal
 • dubbelt, hälften
 • addition, subtraktion, addera, subtrahera
 • term, differens, skillnad
 • räknehändelse, uträkning
 • diskutera, undersöka
 • tiohopp
 • tiotal, ental
 • hundraruta
 • oändlig, rimlighet, kontrollera
 • stapeldiagram, cirkeldiagram, tabell, frekevenstabell

Metod- Hur  gör vi?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar

 • arbeta i Mondo-boken

 • arbeta med matteappar på iPaden, t ex med Qnoddarna                         

 • träna på att forma siffrorna rätt

 • arbeta med laborativt material, göra undersökningar

 • arbeta med talkort

 • arbeta med problemlösning i par och i mindre och större grupper

 • spela spel som tränar matematik
 • titta på filmer som har med matematik att göra, t ex "Livet i mattelandet"   

Bedömning

Du kan visar vad du kan när du:

 • arbetar i matteboken Mondo där du gör en minikoll mitt i kapitlet och en diagnos och självbedömning i slutet av kapitlet
 • deltar aktivt när vi pratar matte på lektionerna: två och två, i grupp eller alla tillsammans
 • när vi arbetar laborativt i par eller i mindre eller större grupp
 • arbetar med Qnoddarna på iPaden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3