👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkelarbete "Fröken Europa"

Skapad 2018-09-24 12:01 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Bokcirkelsarbete med olika roller där eleverna roterar runt på de olika rollerna. Eleverna får vara: diskussionsledare, sammanfattare, persongranskare, sammankopplare och ordletare. 1 vecka i taget. I vissa fall pga olika stora grupper kommer sammankopplarrollen och ordletarrollen slås samman med färre antal ord att arbeta med. Mall för arbetet lånad av Ann-Kristin Gustafsson
Grundskola 6 Geografi Svenska
I samklang med Europa-arbete i SO:n läser vi under veckorna 39-45 boken "Fröken Europa". Vi bearbetar läsningen i cirkelgrupper med olika ansvarsuppgifter som roterar mellan medlemmarna.

Innehåll

 

Övergipande

 

Indelade i fem grupper läser vi boken "Fröken Europa" av Kerstin Gavander. I arbetet får Ni rikligt med övning i att läsa, samtala om det lästa, utveckla Er förmåga att bearbeta och analysera det lästa samt övning i samarbete och att skapa en god gruppdynamik. Boken i fråga knyter dessutom an till arbetet om Europa i SO:n genom att Ni får fördjupa Era kunskaper om länder i Europa och deras historia.

 

Arbetssätt

 

Ni delas in i fem grupper där varje grupp motsvarar en bokcirkel. Dessa grupper kommer att bestå under hela arbetets gång men med varierande uppgifter för medlemmarna. Varje vecka läser vi en sekvens av boken. All läsning planeras ske i skolan. Du förbereder enskilt under veckan Din gruppuppgift varpå vi på grupparbetestimmen (vilken generellt sett inträffar på fredagar) sitter i bokcirkeln och arbetar med det som Ni förberett.

 

Rollerna i bokcirkeln är fem stycken. I några grupper kommer två av rollerna slås samman då ni endast är fyra medlemmar i gruppen. Rollerna är som följer:

 

Diskussionsledare
Du leder samtalet genom att fördela ordet och genom att tacka för varje presentation. Du har också ett huvudansvar för att se till att samtalet går framåt genom att se till att all får en chans att säga något och genom att ställa frågor till de andra medlemmarna. Alla hjälper självklart till från sitt håll. Som förberedelse till samtalet ska du också rita en bild utifrån det lästa att visa upp i bokcirkeln.

 

Sammanfattare
Du sammanfattar det du har läst med ca 150 ord. Tänk på att utgå från det som är viktigast. De mest betydelsefulla händelserna.

 

Persongranskare
Du ska beskriva minst en person så noggrant du kan. Du ska beskriva både yttre och inre egenskaper. Det kanske inte alltid står skrivet och då måste du läsa mellan raderna. Försök hitta exempel som visar vad du menar.

 

Sammankopplare
Du ska koppla ihop något du läst med något du upplevt, hört, sett eller läst tidigare. Det kan handla om dig själv eller om andra. Var noga med att koppla ihop det med något betydelsefullt. Det är tillexempel inte tillräckligt att säga tillexempel: ”Den här personen äter mat. Det har jag också gjort i mitt liv.

 

Ett bra exempel skulle kunna vara: ”I det senaste kapitlet blir huvudpersonen sviken av sin kompis. Jag känner igen mig i det eftersom jag kände mig sviken en gång. Jag kände igen mig i hur personen beskrev känslan av att bli arg och ledsen på samma gång.

 

Ordletare
Du ska skriva ner minst tio svåra ord och ta reda på vad de betyder. Du ska även förbereda en aktivitet, där du använder orden, som ni i gruppen ska göra och där ni arbetar med orden.

 

Om du är både Sammankopplare och Ordletare behöver du bara hitta fem svåra ord.

 

Bedömning

 

Du kommer att bli bedömd utifrån hur Du…

 

… utför dina uppgifter i din svenskbok inför bokcirkeln.

 

 • Du ska visa att du kan göra en sammanfattning där du kan plocka det viktigaste från de sidor du läst.
 • Du ska visa att du kan koppla ihop något du läst om med egna erfarenheter; något du själv upplevt, hört talas om, läst om tidigare eller sett på film.
 • Du ska visa att du kan beskriva någon person i boken och förstå hur personen upplever något.
 • Du ska visa att du kan skriva en text där du varierar ditt språk och kan använda stor bokstav på rätt ställen, skiljetecken och styckesindelning när du skriver. Du ska också ha bra meningsbyggnad.

 

… deltar i diskussioner i gruppen.

 

 • Du ska visa att du kan samtala om händelser i boken med hjälp av uppgifterna kopplade till boken. Du ska visa att du kan ställa enkla frågor och framföra egna åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppdrag under bokcirkelarbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Bokcirkelarbete "Fröken Europa"

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa
 • Sv  4-6
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett sätt som underlättar läsningen
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett sätt som underlättar läsningen
Samtala
 • Sv  E 6
Du kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter så att du till viss del upprätthåller samtalet
Du kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter så att du relativt väl upprätthåller samtalet
Du kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter så att du hela tiden upprätthåller samtalet
Sammanfatta
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan göra enkla kronologiska sammanfattningar av textens innehåll med huvudsakligt fokus relevant innehåll
Du kan göra välfungerande sammanfattningar med relativt gott fokus på relevant information, där du med viss säkerhet visar att du kan se hur den på bästa sätt organiseras
Du kan göra mycket väl fungerande sammanfattningar med tydligt fokus på relevant information, där du med god säkerhet visar att du kan se hur den på bästa sätt organiseras
Personbeskrivningar
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du gör en enkel beskrivning av en person.
Du gör en beskrivning där du beskriver fler egenskaper, både yttre och inre egenskaper.
Du gör en beskrivning där du visar att du uppfattar även sådant som inte direkt uttrycks i texten. Du drar alltså egna slutsatser och läser mellan raderna.
Sammankopplingar
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan koppla ihop en händelse i boken med en egen erfarenhet.
Du kan koppla ihop en händelse i boken med en egen erfarenhet och mer ingående beskriva och förklara hur de hänger ihop.
Du kan koppla ihop fler händelser i boken med egna erfarenheter och utifrån det föra ett resonemang.
Ordförklaringar
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förklara ordens betydelse och har förberett en någorlunda fungerande aktivitet som på något vis involverar orden.
Du kan på ett väl fungerande sätt förklara ordens betydelse och har förberett en välfungerande aktivitet som involverar orden.
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt förklara ordens betydelse och har förberett en välfungerande aktivitet som tydligt involverar orden.