👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Borgen Ht 18/Vt 19

Skapad 2018-09-24 16:41 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver våra fokus mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt plan för uppföljning och reflektion. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra verksamheten genom att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årliga plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till fokusmålen tillsammans föregående års analys. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

 Vi vill att barnen ska känna trygghet och tillit till sig själva.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• barnen samspelar och får hjälp att lösa konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Målet når vi genom att

Under större delen av dagarna har vi möjlighet att dela in barngruppen i två. Vilket ger oss möjligheten att vara mer delaktiga i barnens lek .I samarbete med oss övar barnen sig på att respektera varandra och lära sig hantera konflikter.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

 Vi vill ha en trygg och inbjudande lek och lärmiljö där barnen känner sig stimulerade och utmanade. 


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

•utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• bygga upp varaktiga relationer och känns sig trygga i gruppen. 
• ta tillvara sin vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka tilliten till sin egen förmåga. 
• stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling. 

Målet når vi genom att

I arbetet med de små barnen anser vi att trygghet är det huvudsakliga fokuset. Vi lägger därför stor vikt vid inskolningen. Inskolningen får ta tid för att både barn och föräldrar ska bli trygga med oss. Efter första mötet anpassar vi inskolningen ex antalet barn inne efter familjens behov. Genom att ha tydliga dagsmönster ger vi goda förutsättningar för barnets fortsatta tid på förskolan. Vi personal sitter alltid på golvet och finns tillgängliga i barnens lek. Erfarenheten säger oss att så fort en vuxens reser på sig slutar barnen leka för att kolla vad som händer.