Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomtebos teamplan nr 1 2018-2019

Skapad 2018-09-24 16:51 i Kullegårdens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

Många barn har ett stort intresse för att måla och rita. Vi ser härliga och kreativa processer i pysselrummet. Andra lekområden och aktiviteter som barnen ofta väljer är lägenheten, där roll-lekar får ett stort utrymme ( Mamma, pappa, barn, hund och katt är ofta förkommande roller). Smålego,duplo, pussel, spel är ytterligare aktiviteter dom väljer.  De yngsta  väljer ofta storlego och bilar .Flera barn har gett uttryck för intresse av experiment, då de har tittat på sommarlov , där experiment förekommer. 

Vad behöver vi utveckla?

-Vi behöver se över våra lärmiljöer och titta på vilket material vi erbjuder barnen Kan vi uttveckla de materialen vi har och/ eller behöver vi förnya och förbättra det?

-Vi behöver se över våra egna kunskaper kring olika experiment

 

 

Skatta var arbetslaget befinner sig i våra fokusområden (se ovan)

Pedagogisk dokumentation

 Än så länge, det här läsåret,  har vi kommit i gång med  den pedagogisk dokumentation i Unikum, men inte våra veckoreflektioner.

 

Kulturell mångfald-värdegrunden- likabeandling

Ett ständigt pågående arbete hos oss. Vi reflekterar  både individuellt och i arbetslaget kring dessa frågor. Vi samtalar och för dialoger kring enskilda barn och gruppen.Ibland har vi i arbetslaget olika infallsvinklar när det gäller detta arbete. Vi samtalar ofta och försöker hitta ett gemensamt synsätt som vi kan jobba vidare på.  Vi samtalar med barnen när situationer uppstår där något/några barn känner sig kränkta eller orättvist behandlade.

 

Estetiska processer

Vi har sedan höstterminens start haft många sångsamlingar. Det finns ett stort intresse för musik och rörelse bland barn och pedagoger.

Barnen väljer just nu att arbeta mycket med tusch. Vi erbjuder inga färdiga mallar. Allt som barnen ritar just nu kommer från deras egen fantasi. Vi ser en utveckling från förra terminen då flera barn yttryckte en frustration över att inte kunna rita "rätt". Idag ser vi att självförtroendet och lusten att skapa har ökat när det inte finns färdiga mallar.

Barnen konstruerar mycket med olika byggen.  Vi uppmuntrar dem att använda många olika byggmaterial.

Vi har under några veckors tid haft äppeltema vilket startade utifrån den rika äppleskörden på gården. Temat har fått avspeglas i vår verksamhet på många  olika plan.

Vi har också börjat med att experimentera med färg, vätska och olika material. Detta för att se hur  de förhåller sig till varandra. Vi kommer att fortsätta utvecka experimenten under läsåret.

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen?

-Att ge teknik och experiment ett större utrymme i verksamheten.

- Att bygga vidare på värdegrundsarbete. Målet är att det ska synas i verksamheten.

-Att ta tillvara på husets traditioner, så som Äppelfest, Lucia, Karneval, Valborg och Kullegårsdloppet och utveckla dessa. _

 

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

Vi för ständigt dialoger med barnen om hur vi ska bemöta och vara mot varandra och vi ser resultatet av våra samtal när barnen själva kommer till oss och uttrycker hur dom upplever en kränkning, hur den har uppstått och kan föra ett resonemang kring varför den har uppstått.Vi ser också hur barn kan ändra ett negativt beteende.

Blivande skolbarn får arbeta med "Ugglan och kompis problemet" i Skolbarnsgruppen.

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på? se målen nedan

 • Vad vill vi att barnen ska upptäcka?
 • Ny teknik, både estetiskt och naturvetenskapligt
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?
 • Nyfikenhet, lust att lära sig
 • Vilken roll ska miljön ha?
 • inspirerande
 • pedagogiskt
 • tydlig

Vad vill arbetslaget utveckla utifrån områdets fokusområden (se ovan)

Unikum:

Vi vill få in reflektioner varje vecka, för att kunna planera och utvärdera vår verksamhet.

Kulturell mångfald:

Ta tillvara på barnens tankar och funderingar, kring mångfald och olikheter och bygga vidare på det.

Samtala kring olika traditioner

Estetiska lärprocesser:

På ett synligt sätt, genom dokumentation, visa för barn och förädrar hur och vad barnen lär sig genom estetiska ämnen. Så som sång, musik, drama och skapande i och genom olika material.

Erbjuda och utvecka skapande aktiviteter, där barnen får möjlighet att undersöka och reflektera kring olika processer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det som de tycker är mest intressant?
 • Försöker erbjuda nytt material, men även hjälpa barnen att utveckla sitt intresse och
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Ställer många hypotes-frågor, där barnen får möjlighet att fundera; vad tror ni händer? Men också; hur blev det? Barnens egna tankar och funderingar ska ligga i fokus.  Teknik och experiment kommer vara vårt fokusområde under en eller flera perioder.
 • Arbetssätt och metoder?
 • medforskande, utforskande,
 • Hur utformar vi miljön?
 • Tydlig, var sak på sin plats. Inspirerande, dokumenterande ( mer dokumentation på väggarna, där barnen ges möjlighet att reflektera över sina lärprocesser.
 • Våra roller som pedagoger?
 • Inlyssnande, ta till vara på barnens förförstålse. Stötta de barnen som behöver stöd och hjälp inför uppgifterna
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Vi ställer hypoteser inför experimenten. Vad tror ni händer?
 • Metoder för dokumentation?
 • Veckoreflektioner, foton, dokumentera barnens egna kommentarer/funderingar
 • Vilka situationer ska dokumenteras?
 • experiment, teman, barnens egna initiativ, ev utställningar av det vi gjort

 

 

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

 • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: