👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linden GPP Österäng 2018-2019

Skapad 2018-09-25 08:12 i Österängs förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Lindens planering för läsåret

Innehåll

Berättandets magi med estetik och matematik 

Varför?

Vi ska synliggöra barnens berättande mer och utgå från barnens intressen. Vi kommer  fördjupa oss i matematiken, sätta matematiska begrepp till det barnen undersöker. Vi kommer jobba mer med naturens kretslopp genom att uppmärksamma årstiderna och synliggöra källsortering i ett större perspektiv. Vi ska gå utanför förskolan och upptäcka vår närmiljö. Vi kommer fortsätta med att dela in oss i mindre grupper. Vi ska dokumentera mer när vi uppmuntrar barnens modersmål

Syfte/Mål

Berättande- vi vill se och höra vad barnen berättar och intresserar sig för i vår lärmiljö och i närmiljön. Utifrån det gå vidare med att fördjupa oss i ett eller fler ämnen.

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

Vi vill att barnen ska få utveckla sitt språk och känna berättarglädje. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans genom bilder, film, text, ikt. 

För pedagogerna

Vi ska använda fler matematiska begrepp och se matematiken i vardagen. Vi ska bli bättre på att använda Ikt tillsammans med barnen, polyglutt, bookcreator, piccolage, ladybug, bluebot.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet: vi ger de förutsättningar att vara och bli kompetenta genom lämpliga och tillgängliga material och verktyg.Vi ger dem tid att försöka och att berätta.
 • barns inflytande: Vara närvarande och lyssnande pedagoger.
 • vårdnadshavarnas involvering: Vi vill göra vårdnadshavarna delaktiga genom att ställa en fråga till dem, som vi sedan kan använda oss av i vår verksamhet.
 • kreativitet och de hundra språken: Vi arrangerar verkstan så att aktuella material är synliga och tillgängliga. Vi erbjuder sång, dans, musik och drama.
 • att lära tillsammans och av varandra: arrangera grupper på olika sätt, dokumentera så att vi vet att alla barn får möjlighet att delta.
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter: vi sätter ord på vad barnen gör och låter dem få möta nya ord i nya och gamla situationer.
 • variation i arbetsformer:  Vi har aktiviteter inne och ute, vid bord och på golvet, mindre grupper och större grupper.
 • olika gruppkonstellationer: Inga fasta grupper, vi planerar från vecka till vecka vem som gör vad och vilka aktiviteter barnen kan välja och vilka vi styr.
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm: Vi är förbilder och är med och visar hur man kan göra och inspirerar genom exempel på byggen, lekar och skapande.  Vi  uppmuntrar andra barn att vara förebilder.
 • för barnen att ställa hypoteser: Vi observerar barnens undersökande och samtalar med barnen och dokumenterar det. Delger oss pedagoger.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras? Barnens processer. Barnens görande och reflektioner.

Hur ska dokumentationen göras? Genom foto, film, text. 

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? regelbundet.

Vem/vilka genomför dokumentationen? arbetslaget

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? arbetslaget med ansvarig förskollärare.

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund