Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns relationer till färger

Skapad 2018-09-25 08:35 i Tallkottens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
På Näktergalen har vi valt att arbeta med barns relationer till färg. I projektarbetet kring färg har vi fokus på barnens positiva samspel med lärmiljön, i upplevelserna kring färg. Vi tänker att genom att ha barnens relation till färg som gemensamt fokus skapar vi många möjligheter för barnen att samspela, interagera, glädjas och lära tillsammans.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi har valt att arbeta vidare med våra lärmiljöer, detta är ett förbättringsområde ifrån föregående utvärdering. Vi upplever att vår barngrupp (1-2 åringar) har ett stort behov av att få samspela med lärmiljön, då de saknar ett utvecklat verbalt språk.

Syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi vill att de ska få möjlighet att genom lärmiljön utveckla sina sinnen. Det vi vill undersöka tillsammans med barnen är deras relation till olika färger, och vi vill att de ska få upplevelsen av att en färg är mer än bara en färg. Det kan vara att benämna en sak utifrån vad det är och inte enbart dess färg, exempelvis en röd bil eller en röd väska. 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?  

Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör. Vi ger även föräldrarna möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn kring det vi gör, denna möjlighet ger vi genom de blogginlägg som publiceras. Vi bjuder in föräldrar in i verksamheten för att på plats visa mer konkret vad vi just för tillfället gör tillsammans med barnen.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Vi vill erbjuda barnen en miljö som är tillåtande för dem, en miljö som ska vara lättillgänglig och en arena att mötas kring. Lärmiljön ska ge barnen en känsla av att de behärskar den, och att den är för dem. Genom att iaktta barnen i deras lek kan vi förändra lärmiljön tillsammans med dem,  vi lägger stor vikt vid hur rör de sig och vad är de intresserade av. På så vis tror vi att miljön kan bli ett välkomnande för barnen in i en ny verksamhet, och erbjuda material och möbler i barnens nivå för att de ska kunna känna att det är deras rum.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen?

Barngruppen kommer delas in i mindre grupper för att på så vis kunna arbeta vidare med projektet.  Det tror vi kan ge barnen möjlighet att finna en plats i gruppen, använda sin demokratiska rätt till delaktighet och inflytande över sina lärprocesser. 

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

De verktyg vi kommer använda oss av i vår dokumentation är iPad, papper, penna och "bubbelmodellen". Vi vill göra barnen delaktiga i sin egen dokumentation genom att använda eget skapande som tex. måla som ett uttryckssätt. Dokumentation använder vi som underlag för analys och utvärdering för vårt projekt. För att se barnens intentioner lyssnar vi till deras tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det de gjort och sett. Utifrån de tankar som kommer upp i reflektionen tar vi med oss det i vår utveckling av projektet.

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vi är lyhörda för varandra och har ett ödmjukt sätt att bemöta våra kollegor på, har ett öppet samtalsklimat där man vågar fråga och be om stöd.

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på barnens 100-språklighet, därför går nu två pedagoger en Reggio Emilia-kurs på 7,5hp Ht 2018-Vt 2019.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

Under ht 2018 och vt 2019 har vi valt att fokusera specifikt på de två nedanstående målen kopplat till vårt projekt kring "barnens relationer till färg". Utifrån vårt första mål tänker vi använda oss av det för att fokusera på sinnen som ett medel för att skapa en relation till färger, där börjar vi med syn, känsel och smak. Hur smakar färger, hur doftar de, hur ser de ut? använda oss av olika matprodukter för detta som tex grön paprika, röd paprika, tomat, citron osv. 

Det andra målet tänker vi kan vara ett sätt för barnen att känna ansvar för sitt eget lärande och sin lärprocess, ett sätt för dem att stärka varandras roller och gruppens kollaborativa lärande.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: