Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

América Latina - México - Colombia

Skapad 2018-09-25 09:22 i Furudals skola Rättvik
América Latina - México
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Projekt América Latina - Mexico - Colombia riktar sig till elever som läser spanska i åk9 eller kursen spanska 2.

Innehåll

América Latina                                                                                         

 

Bakgrund: 

Projektet América Latina riktar sig till eleverna i åk 9. Eleverna ska få kunskap om vilka länder som tillhör Latinamerika och vad som kännetecknar de här länderna. Eleverna gör en fördjupning - väljer ett land (México eller Colombia) och lär sig sedan lite om geografi, historia, befolkning, levnadssätt, huvudstad och andra städer eller turistområden, ekonomi, kända personer och kulturen. 

 

Syfte 

Arbetet om Latinamerika ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

-      förstå och tolkainnehållet i talat språk och olika slags texter, 

-      formulera sig och kommunicerai tal och skrift, 

-      använda språkliga strategierför att förstå och göra sig förstådda, 

-       anpassa språketefter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

-       reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 

Arbetsgång: 

Projektet introduceras i helklass - vi ser filmen om Sydamerika och diskuterar vad som är gemensamt och unikt för de här länderna. Vi förklarar begreppet Latinamerika. Alla får möjlighet att repetera gammalt ordförråd (berätta om ett land). I introduktionsfasen läser vi texter om gatubarnen och coca-bönderna i Colombia. 

 

Sedan arbetar eleverna självständigt eller i en liten grupp. De läser olika texter och ser en film om landet som de arbetar med. Vi arbetar med uppgifterna på lektionstid och hemma. Varje vecka löser eleverna en uppgift så att projektet sakta växer fram och det blir inga svårigheter att sammanställa materialet för redovisningen. 

 

Efter redovisningen av arbetet i klassen kommer vi att avsluta projektet med en filmvisning. Filmen ”Dagbok från en motorcykel” är på spanska och vi kommer att resa genom Sydamerika. 

 

Redovisning:

Vad ska du ta upp i ditt arbete?

·     placera landet på kartan (vilka länder gränsar landet till) 

·     landets geografi

·     befolkning, språk, religion

·     huvudstad

·     andra kända städer och turistområden

·     historia

·     landets ekonomi (vad odlas, exporteras)

·     vilka problem har landet

·     musik

·     kända personer

·     typisk mat 

·     en typisk tradition eller fest

 

Hur kan du redovisa?

·     du planerar din resa till landet som turist eller ska besöka en vän och berättar vad du har tagit reda på om landet – vart ska du resa och vad vill du göra/se/besöka där, 

·     du har besökt landet och berättar om landet och vad du har sett/besökt/varit med om

·     du berättar om landet utan att veva in din berättelse i någon resehistoria

 

Hjälpmedel vid redovisningen – gärna en PowerPoint presentation eller en stor tankekarta 

 

Uppgifter – Du skall

·     se filmen om Sydamerika och besvara frågor till filmen (få en insikt i kontinenten)

·     bekanta dig med kartan América Latina – kunna orientera dig på kartan - kunna länder och huvudstäder

·     följa svenska media, UR nyheter ¿Qué pasa? som förmedlar aktuella nyheter om länder i Latinamerika och om det passar använda informationen i redovisningen

·     läsa på spanska två texter som tar upp tema – gatubarn och droger – bearbeta dem och använda informationen i redovisningen

·     använda information om Latinamerika som du har tillgodogjort i andra ämnen (t.ex. i svenska har du läst boken Alex Dogboy)

·     läsa/lyssna på texterna om landet som finns i läroboken Gracias 9 – bearbeta dem och använda inforationen i redovisningen

·     vid behov använda dig av Internet och komplettera informationen från läroboken

 

 

OBS! Vid redovisningen måste du ange källan– dvs. varifrån din information kommer (t. ex. lärobok eller en annan bok, exakt vilken Internet sida, detta gäller också bilderna som du använder).

Pregunta Ya La imágen de México:

https://urskola.se/Produkter/180945-Pregunta-ya-La-imagen-de-Mexico

Uppgifter

 • Glosförhör - berätta om ett land

 • Sp - El Día de los Muertos

 • Sp - Läsförståelse och hörförståelse -

 • Sp - Berätta om Mexiko

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk M2

Kunskapskrav Moderna språk M2

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Lyssna/Läsa - receptiva förmågor
Eleven kan förstå
det mest väsentliga av innehållet.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer.
Förstå och visa
Eleven visar sin förståelse genom att
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala/Skriva - produktiva förmågor
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar.
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättra sin egen produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
enkla förbättringar av egna framställningar.
Interaktion (Samtala)
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion
Eleven kan välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: