Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävarna 2018/2019

Skapad 2018-09-25 10:24 i Tullbro förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Välkomna till Rävpedagogernas tankar inför året som kommer... Vi ska tillsammans med barnen skapa ett spännande och lärande år med bl.a. matematikens och hundraspråklighetens hjälp.

Innehåll

Formulering av syfte

  • Att genom lek och alla sina sinnen få bekanta sig med matematiska begrepp och problemlösning/logiskt tänkande.
  • Vi leker oss igenom matematikens olika områden (Rumsuppfattning, mönster, jämföra/mäta, taluppfattning, sortera/klassificera), bl.a. genom utepedagogik och skapande. Då lär vi med hela kroppen inte bara knoppen
  • Vi vill att barnen ska se positivt på begreppet matematik, och upptäcka dess användbarhet i vardagen.
  • Att barnen ska kunna uttrycka sig genom skapande och kreativitet.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

- Genom dokumentation på vår matematikvägg och veckobrev på Unikum ges information och möjlighet för barnens föräldrar att ta del av vårt arbete. Vi samtalar med barnen om att tillsammans med föräldrarna läsa och berätta om bilderna vi lägger ut på Unikum. På så sätt blir föräldrarna delaktiga och barnen tränar på att berätta och minnas vad vi gjort.

- Genom ett ”hemuppdrag” med fokus matematikspaning vill vi få föräldrar delaktiga i barnens utforskande och lärande.

- Utvecklingssamtal.

- Det dagliga samtalet med vårdnadshavare.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte 

Vi vill ha en lek-och lärandemiljö där det finns mycket material som inbjuder till skapande aktiviter. Både inomhus och vid vårt basläger ”Grytet” ute i skogen. Materialet ska finnas lätt tillgängligt, och uppdukat på ett inspirerande sätt, för att uppmuntra till att själv tänka hur/vad jag kan göra. 

Tillsammans med barnen har vi flera gånger under hösten återkommit till diskussioner kring vår lärmiljö. Hur vill vi ha det och varför?  Barnen har tex provat flera idéer , bland annat iordningställande av skrivhörna och ”Masken Kurts värld”, och sedan funderat över om det blev en miljö där det var roligt att leka, skapa eller lära sig något. Det är så vi nu i oktober kommit fram till att det var en godis och glassaffär vi ville ha. Barnen har även pratat om att bygga mer själva på sin affär. Vi tänker oss vidare att gå på studiebesök och intervjua de som jobbar i en riktig affär. 

Barnen delger varandra tankar i tex den gemensamma samlingen. Hur tänker jag? Hur tänker du? Lekmiljön inspirerar till olika aktiviteter som barnen sedan kan inspirera varandra vidare i. Vi jobbar medvetet med att barnen får samarbeta mycket i de olika aktiviteterna och jobbar mycket tillsammans i grupp.

Vi uppmuntrar barnen till att ge varandra positiv feedback på det vi skapar och jobbar med. Att återkommande samtala om vad det är vi lär oss, och varför något är bra att lära sig, gör att barnen ser och förstår sitt lärande. Sådana samtal uppstår både spontant i olika situationer och i planerade aktiviteter. Tex har vårt synliggörande av matematiken på en vägg gjort att barnen plötsligt ser matematik överallt i våra aktiviteter och letar ständigt nya bilder att sätta upp.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi pedagoger använder oss av reflektions-och observationsprotokoll (barnen gör-barnen säger- mina tankar) som stöd för reflektion, dokumentation, planering och för att komma vidare i projektet. Utifrån dessa observationer och barnens idéer tar vi oss sedan vidare i verksamheten. Genom att tillsammans med barnen samla bilder på vår MATEMATIKvägg synliggör vi vad matematik är och hur vi använder det i vardagen. Genom att samla vårt utforskande där gör att vi, både barn och pedagoger ser vart vi är påväg och kan kommunicera det gemensamt.
Att tillsammans med barnen titta tillbaka på dokumentation, tex i form av bilder, tar oss framåt i tankar, projekt och verksamhet.

Utifrån barnens intresse har vi nu iscensatt en affär där vi i barnens lek utmanar vidare för nytt lärande. Där får barnen tex använda sig av bokstäver, siffror, miniräknare, symboler, och olika exempel på problemlösning.

Kompetensutveckling för pedagogern

- Föreläsningar

- Pedagogerna läser tillsammans olika litteratur och reflekterar i processgrupper.

- Studiebesök på andra förskolor ger många idéer och utvecklar våra tankar. Det ser vi gärna mer av.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi har sett att barnen från början visat ett intresse för vårt ”sorterings- och pysselmaterial” som finns uppdukat. Att sortera, jämföra och kategorisera har varit återkommande i lekarna. Utifrån det har det utvecklats en affär där det sorteras, vägs och barnen använder siffror och symboler. Att använda bokstäver, både riktiga och låtsas, och skriva ord till diverse listor intresserar barnen. Det har varit viktigt för barnen att räkna antal och att dela upp i delar. 

Att samla och sortera olika material, former och mönster, leran och Masken Kurt har intresserat barnen. Tillsammans med Masken Kurt har det lekts lekar, sång/drama, skapats både matematik och sagor. Bokstäver och jämförandet med siffror och symboler. Detta har lett fram till iordningställandet av och leken i vår affär. 

Barnen har också visat ett stort intresse för att ”leka mamma, pappa, barn” i Kugghjulet. Alltså att fritt leka, leka, leka utan vidare utmaningar från pedagogernas sida. Detta är nog så viktigt att ta med i vår planering och i ordningställandet av miljön utifrån vår grupp och våra lokaler...

 

Formulera mål ur Lpfö 98

-förståelse för rum, form, läge riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, ordning, och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

-utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka,  reflekteras över och pröva olika lösningar...

Detta betyder för oss att vi vill ge barnen en förståelse för i vilka sammanhang man kan ha användning för sin kunskap kring matematiska begrepp. Detta genom leken och skapande processer.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: