Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målformuleringar HT 18 Måsen Gul

Skapad 2018-09-25 17:00 i Måsens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Normer och värden

Fokusområden:

Öka samarbetet mellan barnen

Målet:

Alla barn ska kunna ta hjälp av och hjälpa varandra i den barninitierade leken och under planerade aktiviteter

Läroplansmål:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” Lpfö 98, rev 2017

Målet anses uppnått enligt nedan: 

När barnen spontant söker kontakt med varandra och inte enbart vuxna när de behöver hjälp

När barnen delar lekmaterial med varandra

När barnen tröstar varandra

När barnen söker kontakt med varandra i den barninitierade leken och i andra aktiviteter 

När barnen lär med och av varandra

Planerade insatser:

Lyfta barnens olika styrkor i barngruppen i syfte att synliggöra att alla barn är olika men kan hjälpa varandra på olika sätt

Uppmuntra barnen att först söka hjälp hos varandra om det är något kompisen kan hjälpa dem med

Utmana barnen att använda material som kan skapa möten mellan barn, t.ex. dagligen använda iPaden i syfte att samarbeta och lösa olika problem tillsammans

Vara goda förebilder och visa barnen hur de gör när de hjälper varandra 

Prata med barnen om känslor och hur hen är en god kompis

Språk och kommunikation

Fokusområden:

Öka barnens förståelse för flerspråkighet 

Målet:

Alla barn ska känna till att det talas flera olika språk i barngruppen

Läroplansmål:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp” Lpfö 98, rev 2017

Målet anses uppnått enligt nedan:

När barnen visar förståelse för enkla vardagsord på olika språk

När barnen kan säga enkla vardagsord på olika språk 

Planerade insatser: 

Benämna enkla vardagsord dagligen i samlingen, såsom frukternas namn på de olika språken

Räkna på de olika språken som är representerade i barngruppen och säga hej på olika språk

Lyssna på sagor på olika språk med hjälp av UR play och Språkplay

Dansa till sånger på olika språk 

Sjunga barnsånger på olika språk 

Låna böcker så att alla språken finns tillgängliga för alla barnen på avdelningen 

Barns inflytande och delaktighet

Fokusområden:

Öka barnens möjligheter att påverka sina val i den dagliga verksamheten på förskolan

Målet:

Alla barn ska utifrån sina förutsättningar välja aktivitet efter samlingen

Läroplansmål:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” Lpfö, 98, rev 2017

Målet anses uppnått enligt nedan:

När barnen visar med kroppsspråk/verbalt språk vad hen vill göra efter samlingen

Planerade insatser:

Införa fria val på särskilda dagar, där barnen efter samlingen får välja mellan tre olika aktiviteter med hjälp av bildkort

Fråga barnen både innan och efter samlingen vad de vill göra efter samlingen, t.ex. om de vill vara inne eller ute

Säga ja till barnens spontana förslag och genomföra dem 

Vara nyfiken och närvarande i såväl barnens barninitierade lek och de planerade aktiviteterna för att upptäcka olika intressen i barnens lärande så att läromiljöerna kan ändras efter deras behov och intressen 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: