👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi åk.9

Skapad 2018-09-27 09:34 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
elektrokemi
Grundskola 9 Kemi
Elektrokemi handlar om hur man med hjälp av kemiska reaktioner kan skapa elektricitet och hur man genom att använda elektricitet kan skapa kemiska reaktioner.

Innehåll

Vi kommer att arbeta både teoretiskt och laborativt.

Under arbetet kommer du att lära dig:

* hur metaller reagerar med varandra  och med andra ämnen.

* hur man skyddar olika metaller mot oxidation

* hur ett batteri fungerar.

* hur man utför en elektrolys.

* vad som händer vid reduktion och oxidation.

Viktiga begrepp:

 • galvaniskt element

 • elektrolys

 • elektrolyt

 • spänningsserien

 • oxidation

 • reduktion

 • redoxreaktion

 • PANK-regeln

 • offeranod

Du kommer att bedömas enligt matrisen här nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
NO-matris

NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda naturvetenskapligt arbetssätt
Identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.
Ställer enkla frågor kopplat till arbetsområdet. Genomför experiment utifrån givna instruktioner. Redovisar sina resultat. Drar enkla slutsatser.
Ställer frågor kopplat till arbetsområdet. Genomför experiment från givna förutsättningar. Återkopplar till frågorna. Knyter samman sina resultat och slutsatser. Samtalar, med viss handledning, kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet.
Genomför och drar utvecklar experiment från givna förutsättningar. Har strategier och är systematisk i sitt arbete. Tolkar resultat och drar slutsatser. Använder begrepp, modeller och teorier för att skapa nya frågeställningar och hypoteser. Samtalar kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet.
Kommunicera
Beskriva och förklara omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Beskriver och förklarar med ord och/eller bilder. Använder modeller och begrepp men inte alltid i rätt sammanhang. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter.
Beskriver och förklarar nya begrepp och modeller. Använder och kan ge exempel på hur begrepp och modeller används. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter. Jämför och drar paralleller till andra kunskaper.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett naturvetenskapligt språk. Formulerar nya frågeställningar och sätter in dem i ett sammanhang, utifrån sina egna och andras erfarenheter. Gör jämförelser och drag paralleller, samt ger exempel på liknande händelser.
Delta i samtal och diskussioner
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner. Tolka och använda begrepp, modeller och teorier.
Deltar, till viss del, i samtal utifrån givna ämnen och frågeställningar. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier dock inte alltid korrekt.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier.
Delger egna och tar del av andras kunskaper, åsikter, resonemang och frågeställningar. Reflekterar och ställer frågor för att utveckla resonemanget. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Diskuterar och argumenterar med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Argumentera och kritiskt granska
Utifrån naturvetenskapliga, etiska och estetiska perspektiv använda naturvetenskapliga kunskaper för att stödja sina ställningstaganden.
Samtalar om ett naturvetenskapligt ämne utifrån etik och estetik. Reflekterar och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper. Gör jämförelser och drar egna slutsatser med motivering. Använder faktakunskaper och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter och argument.
Använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska en argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik. Motivera sina värderingar och ställningstaganden .
Se samband
Förstå orsak och verkan. Insikter i växelspelet mellan naturvetenskap - teknik - samhälle.
Beskriver händelser och gör jämförelser. Kan se enklare samband, samt orsaker till händelser. Förklarar och beskriver samband kring händelser med handledning.
Reflekterar, beskriver och ser samband (orsaker till händelser). Gör jämförelser, drar slutsatser och ser samband mellan olika händelser. Kopplar mer än en orsak eller en konsekvens till en händelse. Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga problem.
Reflekterar, beskriver och förklarar tydligt sambanden mellan händelse och konsekvens. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Ser saker i ett sammanhang och gör jämförelser. Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga samhällsproblem.