👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan, Matematik - Favorit 1B, åk 1,

Skapad 2018-09-28 10:48 i Årstaskolan Uppsala
Terminsplanering för materialet Favorit Matematik 1B. Planeringen inkluderar en matris från Heja.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer främst genom att arbeta i vår grundbok, Favorit matematik 1B. Du kommer även att ges många tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

Konkretiserade mål i undervisningen:

Vi kommer lära oss:
 • naturliga tal 0-10
 • att markera tal på tallinjen 
 • fler, färre och lika många
 • att räkna addition och subtraktion
 • sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer
 • olika räknestrategier
 • är mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • matematiska likheter
 • geometriska figurer
 • vinklar
 • längd, centimeter
 • klockan, analog: hel och halv timme
 • talmönster.
 • stapeldiagram
 • sannolikhet med tärning
 • enkla räkneberättelser
 • matematiska begrepp

 

Du kommer att få öva din:

 

 

 • analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader
 • begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion och lika med
 • metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva
 • kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera, redogöra och formulera
 • förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information, skilja på fakta och egna värderingar, framföra och bemöta argument

Så här kommer undervisningen se ut:

 • gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • resonera kring begrepp
 • lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp

    Du kommer att få titta på UR:s serie "Mattelandet".

Du kommer att få öva din:

 

 • analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion och lika med
 • metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva
 • kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera, redogöra och formulera
 • förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information, skilja på fakta och egna värderingar, framföra och bemöta argument

Så här kommer bedömningen att se ut:

Du ska visa att du kan:

 • använda naturliga tal 0-100
 • markera tal på tallinjen 
 • begreppen fler, färre och lika många
 • räkna addition och subtraktion
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer
 • använda olika räknestrategier
 • mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • matematiska likheter
 • geometriska figurer
 • använda vinklar
 • mäta längd i centimeter
 • klockan, analog: hel och halv timme
 • talmönster.
 • stapeldiagram
 • sannolikhet med tärning
 • enkla räkneberättelser
 • matematiska begrepp

 

Genom att:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • delta i enskilt arbete och i grupp/pararbete
 • visa vad du kan i arbetsboken
 • genom diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3