👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg på KristallKulan

Skapad 2018-10-01 12:42 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Sammanfattning av Avdelning KristallKulans arbete med Grön Flagg. Med Pippi till hjälp jobbar vi med hållbar utveckling. Vi har valt att fokusera på tre utvecklingsområden: Livsstil och hälsa, Djur och natur samt Skräp och avfall.

Innehåll

Det här är KristallKulans Grön Flagg-resa ht 2018- vt 2019, BarnaSinnets förskola.

Förskolans Grönflaggråd består av förskolechef samt en representant från varje avdelning (totalt fem pedagoger). Tillsammans gör vi en gemensam plan för arbetet som skickas in, sedan görs en individuell planering per avdelning på UNIKUM.

Våra gemensamma utvecklingsområden detta år är: LIVSSTIL OCH HÄLSA, DJUR OCH NATUR, och SKRÄP OCH AVFALL.

Så här vill KristallKulan arbeta med dessa områden:

 

LIVSSTIL OCH HÄLSA

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer under hösten fokusera på språk, värdegrund och rörelse. Vi kommer samtala om vår familj, våra känslor och om vänskap samt arbeta med förskolans likabehandlingsplan med extra fokus på jämlikhet.

VARFÖR ska vi undervisa om det?

Grunden för allt lärande är att barn och vuxna känner sig trygga här på förskolan. Därför är arbetet med värdegrunden extra viktigt när vi ska forma gruppen, lära känna varandra samt skapa en god lärandemiljö. Språket är vårt kommunikationsverktyg och är därför också viktigt att arbeta med. Fysisk aktivitet och rörelse stimulerar även inlärningen så därför känns det naturligt att lyfta in det i verksamheten. Se läroplansmålen.

HUR kommer vi att arbeta med det?

Pippi Långstrump kommer vara en nyckelfigur detta läsår inne hos oss. Hon kommer vara den som väcker frågorna kring kompisregler (Pippis kompisskola), om känslor och om vår familj. Vi kommer ha Pippisamlingar i våra två grupper anpassade efter barnens behov och utveckling. Vi kommer även i helgrupp spela teater för barnen, då vi klär ut oss till Pippi och Prussiluskan. Pippi kommer också ha Pippigympa med barnen. Vi vill använda så många uttrycksformer som möjligt (sång och musik, drama, lek och skapande) för att stimulera lärandet på ett lustfyllt sätt. Se våra SPRÅK- och VÄRDEGRUNDSPLANERINGAR för respektive grupp här på UNIKUM.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Under våra samlingar kommer vi samtala med barnen och låta dem uttrycka sina tankar och erfarenheter. På avdelningsreflektionstiden tar vi med oss barnens tankar och intressen i den fortsatta planeringen.

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?

Vi hoppas att detta arbete kommer forma barnen till att bli medmänskliga individer som visar respekt och värnar om sig själva, andra och sin närmiljö, nu och i framtiden.

 

DJUR OCH NATUR

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer fokusera på natur och miljö, lära oss om växter och djur och prata om allemansrätten.

VARFÖR ska vi undervisa om det?

För att främja en hållbar miljö bör vi undervisa om djur och natur och varför vi ska vara rädda om miljön. Se läroplansmålen.

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer vara ute så mycket vi kan både på gården och i vår närmiljö runt förskolan och vi kommer ha en fast utflyktsdag varje vecka. Vi kommer följa årstidsväxlingarna genom att utforska en naturruta och prata om hur vädret påverkar naturen och djuren. Förskolans kök lagar även mat med ekologiska och närodlade varor vilket vi uppmärksammar och pratar med barnen om.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Vi utgår från barnens intressen och tankar kring djur, natur och miljö och låter det styra vidare planering.

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?

Vi hoppas att detta arbete kommer väcka ett vidare intresse hos barnen för framtiden kring värnandet om växter och djur och att det bidrar till ett ekologiskt förhållningssätt.

 

SKRÄP OCH AVFALL

VAD ska utvecklingsområdet handla om?

Vi kommer fokusera på natur och miljö och då främst på källsortering, kompostering, återvinning och kretslopp.

VARFÖR ska vi undervisa om det?

För att skapa ett intresse och en förståelse för naturens olika kretslopp och hur vi människor kan påverka detta. Se läroplansmålen.

HUR kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer källsortera tillsamman med barnen varje dag och visa på och prata om hur och varför vi gör det. Vi kommer ha en skräpplockardag på våren men även uppmärksamma frågor kring nedskräpning under utflykterna. Ví kommer göra olika experiment som exempelvis en egen liten miniatyrkompost som vi kan följa och reflektera kring. Vi pratar om mat och tillgången på mat, matsvinn etc. Pippi kan också vara den som hjälper oss att "Sakleta" i naturen och sortera skräp och avfall.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -Hur kommer barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Vi kommer utgå från barnens tankar och frågor och ha återkommande reflektioner och samtal kring natur och miljöfrågor.

HÅLLBAR UTVECKLING - på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle? (ekonomiskt, ekologiskt)

Vi hoppas att detta arbete kommer bidra till att barnen blir mer medvetna om natur och miljöfrågor och att de även kan påverka andra att bli mer miljömedvetna.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016