👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande hela dagen

Skapad 2018-10-01 14:00 i Förskolan Lilla Park Ludvika
Förskola
I allt vi gör har en tanke och en koppling till läroplanen. Framförallt leker vi! Allt vi gör genomsyras av lek. Allt vi gör med barnen, under hela dagen är lika viktigt, som äter, klär på oss, samlingar, byter blöjor, läser sagor eller om vi arbetar med specifikt tema. ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” Lpfö98 ”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” Lpfö98

Innehåll

 

Lärande hela dagen

 

 

 

 

 

 

Vårt mål

 

*Upptäcka nya situationer att leka och lära

 

*Lära sig turtagande

 

*Kunna samspela med andra

 

*Utveckla sitt språk

 

*Vistas utomhus varje dag. Utelek görs i syfte av hälsoskäl, vi behöver frisk luft och dagsljus. Ute finns större möjlighet till grovmotoriks träning

 

 

 

Hur gör vi?

 

*Vi utformar inomhus miljön utefter barnens intressen och behov.

 

* Vi pedagoger finns med i barnens närhet och lek för att fånga upp lärsituationer.

 

*Vi pedagoger tänker på att använda ett korrekt språk för att utveckla barnens språk i leken.

 

*Lockar och uppmuntrar till lek. Inspirera, observera och vidareutveckla barnens lek både inom och utomhus

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016