👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tellus - Små och stora samlingar med sagor, sånger, prat och sånt

Skapad 2018-10-01 18:22 i Håksbergs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
"Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer." (Lpfö 98/10)

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen.För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer. Att på olika sätt samlas i små och större grupper är ett sätt att bland annat skapa gruppkänsla och skapa gemensamma upplevelser som kan leda till samtal, lek och lärande.

 

METOD

 •  Vi genomför samlingar i mindre och större grupper (allt från några få barn till hela förskolan) för att tex läsa, sjunga, leka eller samtala kring något tillsammans.
 • Vid firande av olika traditioner som t ex Lucia-, jul-, påsk- och midsommarfest samlas hela förskolan, bl a för att stärka gruppkänslan.
 • Samlingen är en viktig rutin för att skapa en gruppkänsla och en känsla för att alla i gruppen är viktiga: "Vem är här och vem saknas?".
 •  När det gäller temaarbeten har samlingen främst en "intresseväckande" funktion och temaarbetet genomsyrar sedan hela verksamheten i både lek, samtal och aktiviteter.
 • Samlingen ger oss pedagoger möjlighet att skapa gemensamma upplevelser kring både lärandeområden som språk, matematik och naturvetenskap men även värdegrundsfrågor som turtagning, respekt, hänsyn osv som barnen sedan kan använda i leken och samspelet med varandra.

 

DOKUMENTATION

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen över hur samlingarna fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar 

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016