Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

djur i alla former

Skapad 2018-10-02 07:36 i Sörgården Örebro
Förskola
Vi har sett att barnen är intresserade av djur i olika former. Därför tänker vi oss att arbeta med temat djur i alla former.

Innehåll

Vi startade med att se en djurfilm samtidigt som barnen fick måla på stafflier. Vår tanke med att ha en djurfilm pågående under målningen var att inspirera barnen till att måla djur. Vi använde oss endast  av två färger  gul och röd. Detta för att barnen skall se de olika effekterna av endast två färger. Att blanda mm.
Vi har även använt oss av de redan färdiga "fjärilsmallar" som barnen fick måla med metallicfärger på. Vi var ute i vår uteatelje vid detta tillfälle. Vi vill att barnen skall känna en vikänsla, kompisskap och trygghet i att det är vi som är fjärisgruppen. Därav att vi använde oss av just fjärilarnas mallar.
Vi fortsätter med vårt fjärilstema och målar på fjärilsmakaroner och använder igen två färger grön och blå. Dessa sätter vi sen upp på en bakgrund och upp på väggen.
Vi har sett på film om snälla mysiga  djur  och deras familjer, för att barnen skall känna gemenskap och lycka och välbefinnande. Då kom barn med våra leksaksdjur och jämförde med de djur som vi sett på filmen. Detta blir till en ny del i vårt projekt. Vi kollar vad vi har för leksaksdjur här på förskolan och ser vidare vart det leder oss och barnen. 
 
Syfte
 • Att väcka barnens intresse för naturvetenskap och olika tekniker
 • Att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • Att utveckla sin nyfikenhet och utforskarlust
 • Att utmana barnen i sitt tänkande

Metod
 • Vi använder oss av olika digitala tekniker tex IT
 • Barnen får utforska olika tekniker i skapandet i ateljén så som flaskfärg, vattenfärg, penslar, tryck mm
 • Vi tar in naturmaterial i arbetet på avdelningen
Mål
 • Att utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter
 • Att barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet
 • Att barnen ska känna att det är lustfyllt att utveckla sig med skapandetVårdnadshavares delaktighet
 • Information till föräldrar via unikum om varför förskolan arbetar med valt dokumentation/ fokusområde.
 • Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via bloggen och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten.
Uppföljning, Utvärdering och Utveckling
 • För enskilt barn: Lärlogg
 • För gruppen: lärlogg 
 • Pedagogreflektioner: Reflektionslärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: