👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker

Skapad 2018-10-02 08:33 i Sörgården Örebro
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Fokusområde Lika-olika ett arbete med "Tio små kompisböcker".

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Med hjälp av "Tio små kompisböcker" och får barnen möjlighet att fördjupa sin kunskap kring sina känslor. Barnen får även en ökad förståelse för kompisars känslor. Bokserien "Tio små kompisböcker" handlar om hur man är en bra kompis och att sätta ord på olika känslor. Hur ska man göra när man gjort någon kompis ledsen? Hur gör man någon annan glad? När blir jag glad? Vad gör man när man samarbetar? Hur visar jag mina känslor? Böckernas innehåll kan kopplas till deras vardag och saker som de varit med om. På detta sätt ges barnen möjlighet till positiva lässtunder och samtal kring känslor. Barnen kan också få erfarenhet att känna med någon annan.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

De titlar som ingår i bokserien "Tio små kompisböcker" är: "Säg förlåt", "Dela med dig", "Lugna ner dig", "Visa dina känslor", "Säg stopp", "Prata om det", "Vänta på din tur", "Samarbeta", "Sprid glädje", "Lyssna och kom överens". Böckerna är skrivna av Linda Palm och Lisa Sollenberg. I samtal i vardagen med barnen kring känslor, kompisrelationer, hur man är en bra kompis osv återkopplar vi till böckernas innehåll. Det skapar goda förutsättningar att också belysa frågor om allas lika värde och allas olikheter.

I samlingen kommer vi också använda sånger, ramsor, flanosagor m.m. som kan ge ytterligare infallsvinklar i samtalen om känslor.  

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

En pedagog läser boken tillsammans med barnen. De samtalar under tiden om vad som sker i boken. Den första boken vi kommer fokusera på är "Visa dina känslor".

Tillsammans kan man se eventuella likheter med vad som sker i vardagen runt barnen och återkoppla händelser till innehållet i böckerna.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi dokumenterar med hjälp av fotografier, bilder på olika känslouttryck, bilder på stödtecken samt barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Dokumentationen finns inne på avdelningen samt i Lärloggen på Unikum.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016