Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Solrosen 18/19 Normer och värden

Skapad 2018-10-02 08:58 i Solbackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 

 

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

Vi har valt att  börja terminen med att göra en kartläggning där vi har observerat barnen i deras lek och aktiviteter. Vi vill skapa en miljö där barn och föräldrar känner sig välkomna och trygga. Verksamheten ska vara lärorik, utmanande och rolig. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med varandra och känna tilltro till oss förskollärare..

 

NULÄGESBESKRIVNING:

Barngruppen är hjälper och tröstar varandra i olika situationer och visar varandra empati. Detta vill vi bygga vidare på .

I våra observationer har vi sett att en del barn har svårt att uttrycka sina tankar och kommunicera i olika situationer ex i leken och i konflikter. Det blir ofta missförstånd eftersom de har svårt att sätta ord på sina tankar och känslor men också svårt att lyssna in / på sina kompisar.De är ofta impulsiva i sina tankar och handlingar. 

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Barnen lyssnar in/på varandra och samarbetar i leken. Alla barn ska känna att det finns en kompis att leka med. Vi ska ha ett tillåtande klimat där alla barn ska våga ta plats, göra sin röst hörd och ta ansvar för sina handlingar.Barnen hjälper varandra i lek och rutinsituationer. Dom ska kunna dela med sig av sin egen erfarenhet och kunskap men också kunna se kompisens styrkor.

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Samarbetslekar, undervisningsgrupper, anpassad litteratur, boksamtal och att vi vuxna är mer delaktiga i leken. Uppmuntra ,stötta, ge respons och feedback i deras utveckling och lärande. Skapa meningsfulla möten/ sammanhang där pedagoger och barn lär av varandra. Vi vill också utmana barnen i deras tanke genom samtal, litteratur och med produktiva frågor. Vi kommer använda oss av digitala verktyg.

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

Vi pedagoger observerar barnen i deras lek och i olika aktiviteter med fokus på barnens förhållningssätt och samspel. Är alla barn delaktiga i leken? Bjuder de in varandra i leken? Vilka roller har dom, lyssnar de in varandra? Visar de varandra respekt? Vi ska göra intervjuer och trivselvandring med barnen för att få en kartläggning över trivseln på förskolan. I dagliga samtal . 

 

 

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: