Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosens planering 18/19 SPRÅK

Skapad 2018-10-02 09:48 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 

 

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

NULÄGESBESKRIVNING: 

Efter observationerna vi gjort har vi sett att en del barn har svårt att uttrycka sina tankar och kommunicera i olika situationer ex i leken och i konflikter. Det blir ofta missförstånd eftersom de har svårt för att sätta ord på sina tankar och svårt att lyssna på/ in varandra.De är sina tankar/ handlingar men även uttalet är av betydelse .

Vi har också sett ett stort intresse för bokstäver och lekskrivning( våra namnkort , göra egna böcker)och för vårt förskolebibliotek med högläsning kring våra bilderböcker.

 

Vi har valt att arbeta med språket därför att vi vill öka barnens språkliga medvetenhet och att de ska utveckla sin språkliga förmåga. Detta kunskapsområde kommer också ligga till grund för barnens berättande och deras fantasi. Vi vill att barnen ska kunna berätta och uttrycka sina tankar, kommunicera med sina kompisar, argumentera och ställa frågor. 

 

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Barnen lyssnar på/ in varandra och tar del av varandras tankar, funderingar och erfarenheter.

När barnen spontant fantiserar och berättar och skapar egna sagor.

Att dom blir intresserade av ord och bokstäver och ökar sitt intresse för bokläsning

Att barnen använder  sig av våra 

När dom uttrycker sig verbalt i situationerna.

 

 

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Barnen gör egna sagoböcker där barnen ges utrymme för sin fantasi, berättande och skapande.

Högläsning med boksamtal / läsförståelsestrategierna och berättande kring bilderna.

Vi skapar meningsfulla möten där det ges utrymme för barns berättande, där varje barn kommer till tals och får en chans att berätta med egna ord.

Genom undervisningsgrupper , bl.a. " före bornholmsmodellen"

Vi använder oss av digitala verktyg i verksamheten 

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

Reflektera och analysera tillsammans med barnen.( bla i deras egengjorda sagobok)

Filma, Observationer och i dagliga samtal

 

 

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: