👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

arabiska åk 4-6

Skapad 2018-10-02 11:27 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Planering och bedömningsunderlag för modersmål arabiska.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Arabiska اللغة العربية

Innehåll

  

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...


   att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
   att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta,

   beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
   att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över            språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...

  att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer.

 

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

skriva egna texter av olika slag (t.ex. faktatexter, berättelser…)

tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

läsa olika texter  (t.ex. skönlitterära, faktatexter, sagor och texter från läroboken, andra elevers texter…)

träna på skrivandet, genom att skriva olika  lätt uppsatser och egna berättelser .
utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med svenska 

Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.
Vi kommer bedöma

 

Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du kommunicerar med andra.
Din förmåga att förstå innehållet i en text
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal
Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål Arabiska år 4 - 6 läsåret 2018-2019

FÄRDIGHETER

Nivå 2
Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och hobby
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig
Gör begripliga presentationer för olika mottagare
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner
Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner
Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
-
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
Kan uppfatta innehållet i korta tv/Internet-filmer där en berättarröst beskriver bilderna
-
Kan tolka och förstå värdeladdningen och nyanser i ord och begrepp
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
-
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
-
Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt
-
-
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talaren / texten kommer från olika delar av språkområdet.
LÄSA
Kan läsa och förstå elevnära och åldersanpassade texter från olika medier
Formulerar det viktigaste med egna ord
Förstår textens innehåll och budskap. Kan läsa mellan raderna.
Behärskar olika lässtrategier och syftet med läsningen på olika texttyper
Kan kommentera centrala delar i texten med viss koppling till sammanhanget
SKRIVA
Kan välja rätt strategi för att kunna skriva kort text
Kan skriva korta meningar
Behärskar olika skrivstrategier
Tar vid skrivning hänsyn till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag
Kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, och brev .
SKRIVA/STAVNING
Klarar att stava även mindre vanliga ord som stavas ljudenligt
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning.
-
Förstår att vissa ord har avvikande stavning
Klarar att stava elevnära, vanligt förekommande ord utan ljudenlig stavning
HJÄLPMEDEL VID SKRIVNING
Förstår hur man kan använda olika typer av ordböcker, t.ex. tvåspråkig ordbok, enspråkig ordbok, synonymordbok, bildordbok mm.
-
Kan använda olika typer av ordböcker, t.ex. för att slå upp synonymer och motsatsord
Vet om vilka andra hjälpmedel för stavning och ordens betydelse finns, t.ex. stavningskontroll i datorn, webbaserade hjälpmedel, böcker med skrivregler mm.
Kan använda andra hjälpmedel för att kontrollera stavningen och ordens betydelse
JÄMFÖRA SKRIFTSPRÅK
Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken, olika form på tecken i ordet
-
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil Kan jämföra talspråk/skriftspråk
Kan jämföra modersmålets och svenskans ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb
Kan genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 2
Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
Kan använda informationen som finns i en text i en diskussion
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
Kan jämföra informationen i texten med svenska förhållanden i en diskussion
Kan använda informationen i en text för att presentera muntligt om traditioner, företeelser, kulturella uttryck, geografiska fakta
Kan anpassa presentationens innehåll efter olika mottagare, som t.ex. yngre syskon, klasskamrater eller läraren
SKÖNLITTERATUR, LYRIK, SAGOR OCH MYTER
Har hört eller läst några berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider .
Kan berätta om livsvillkor och identitet i några dikter, myter, sagor och berättelser från olika tider inom modersmålets språkområde
Kan berätta livsvillkor och identitet i några dikter, myter, sagor och berättelser från olika områden inom modersmålets språkområde
Kan beskriva texternas innehåll och deras typiska drag, samt ord och begrepp
TEXTERS OLIKA FORMER
Läser med viss flyt till åldern anpassade dikter, berättelser och faktatexter, såväl högt som tyst
Kan uttrycka sin åsikt och sina känslor om innehållet i en saga, berättelse mm.
Känner igen olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext
Kan skilja på olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept, bruksanvisning, experiment mm.
Försöker sig på att skriva egna texter i olika genrer som t.ex. dikt, berättande text, faktatext, recept.
RELATIONEN TILL TEXTEN
Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen
-
Kan berätta om egna tankar eller upplevelser som anknyter till en saga, dikt, berättelse, myt mm.
Har egna åsikter kring en text och kan formulera dem.
Kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TRADITIONER och HÖGTIDER
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner och dra slutsatser
Kan berätta om egna erfarenheter kring traditioner, seder och kulturella uttryck från modersmålets språkområde och Sverige
Kan berätta om grundläggande delar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och geografiska fakta som är knutna till modersmålet, i jämförelse med svenska förhållanden
SKOLGÅNG
Vet hur en skoldag ser ut för en jämnårig i de områden där modersmålet talas.
-
-
Vet hur skolsystemet ser ut i de områden där modersmålet talas
Kan jämföra olika skolsystem från modersmålsområden med det svenska skolsystemet