Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht18 - pp - Transporter förr och nu

Skapad 2018-10-02 12:18 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi arbetar med transport och kommunikation och hur det har utvecklats genom tiderna. I samband med det arbetar vi även med kraft och rörelse.
Grundskola 4 – 6 Historia Samhällskunskap Teknik Geografi Kemi Fysik
Människan har i alla tider haft behov av att kunna transportera sig. Behoven har i takt med människans och samhällets utveckling förändrats. Hur det har förändrats och vilka konsekvenser det har lett till för människa, samhälle och miljö kommer vi att arbeta med i detta projekt. I samband med det kommer vi även att lära oss mer om rörelser och krafter och hur upptäckter inom fysiken har bidragit till utvecklingen av transportmedel.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

procedurförmåga

 • kunna skilja på fakta och åsikter

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda centrala begrepp

kommunikativa förmåga

 • argumentera och uttrycka åsikter
 • resonera 

analysförmåga

 • beskriva orsaker och konsekvenser
 • jämföra, se för- och nackdelar
 • se samband 

 

Arbetsområdet

Historia, fysik och teknik - hur olika naturvetenskapliga upptäckter har påverkat transportmedlens utveckling och vilka konsekvenser dessa  har för individ, samhälle och miljö.

Geografi - fältstudier i närområdet, arbeta med tidtabeller, linjekartor och kartor.

Fysik -  olika krafter och rörelser samt hur de påverkar olika föremål. 

 

Centrala begrepp

rörelse, gravitationskraft, tyngdkraft, hastighet, acceleration, fritt fall, centripetalkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans, stödyta, dragkraft, tryckkraft, friktionskraft, riktning

släpa, ångmaskin, förbränningsmotor, transportmedel, industri, löpande-band-teknik, bark, djonk, flaggskepp, hjulångare, ångturbin, hangarfartyg, svävare, zeppelinare, orsak, konsekvens

 

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • ta del av lärarledda genomgångar
 • aktivt delta i diskussioner och ställa frågor
 • läsa och arbeta med texter på olika sätt
 • planera och delta i fältstudier i samband med Kulturjakten v. 43
 • testa dig fram i olika undersökningar kopplade till fysik

 

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att...

 • resonera kring sambanden mellan kraft och rörelser
 • resonera kring sambanden mellan olika tidsperioder
 • använda begrepp inom fysik och historia
 • resonera om orsaker till och konsekvenserna av transportmedlens utveckling
 • undersöka och diskutera frågor som rör samhället
 • resonera och argumentera kring för- och nackdelar med olika transportsätt för individ, samhälle och miljö

Dina kunskaper om...

 • kraft och rörelse
 • olika transportmedel genom tiderna

 

 

Kraft och rörelse - prov torsdag vecka 43 Du visar dina kunskaper om kraft och rörelse och vilka samband det finns mellan dessa. 

Transportmedlens utveckling - prov onsdag vecka 43 Du visar dina kunskaper om hur olika transportmedel har utvecklats genom tiderna och orsakerna till förändringarna. Du visar också att du kan resonera om hur samhället har förändrats till följd av utvecklingen och att du kan se samband mellan olika tidsperioder och förändringar.

Frågor som rör samhället - på torsdag vecka 45 ska du använda dina kunskaper inom so och no för att visa att du kan resonera om för-och nackdelar med olika färdmedel, välja vilket du tycker är bäst och motiverar ditt val. 

I samtliga uppgifter ska du visa att du kan använda centrala begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Hi Fy Sh Tk Ke Ge
Transporter förr och nu

Kraft och rörelse
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har baskunskaper om kraft och rörelse.
Jag har baskunskaper om kraft och rörelse. Jag visar det genom att ge exempel på och beskriva hur kraft och rörelse hänger ihop. I mina beskrivningar använder jag fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Jag har goda kunskaper om kraft och rörelse. Jag visar det genom att ge exempel på och förklara hur kraft och rörelse hänger ihop på ett utvecklat sätt. I mina beskrivningar använder jag fysikens begrepp på ett bra sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om kraft och rörelse. Jag visar det genom att ge exempel på och förklara hur kraft och rörelse hänger ihop på ett välutvecklat sätt. I mina beskrivningar använder jag fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.

Transportmedlens utveckling

Kunskaper och resonemang
 • Fy  A 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter och hur transportmedlen har utvecklats/förändrats.
Jag har baskunskaper om naturvetenskapliga upptäckter och hur transportmedlen har utvecklats/förändrats över tid. Jag kan ange ett par orsaker till och konsekvenser av förändringarna.
Jag har goda kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter och hur transportmedlen har utvecklats/förändrats över tid. Jag kan ange flera orsaker till och konsekvenser av förändringarna.
Jag har mycket goda kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter och hur transportmedlen har utvecklats/förändrats över tid. Jag kan ange många orsaker till och konsekvenser av förändringarna.
Begrepp
 • Hi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda historiska begrepp.
Jag kan förstå och använda några historiska begrepp.
Jag kan förstå och använda flera historiska begrepp.
Jag kan förstå och använda många historiska begrepp
Se samband
 • Hi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan se samband mellan tidsperioder, naturvetenskapliga upptäckter och förändringar av hur vi tar oss fram.
Jag kan beskriva något samband mellan tidsperioder, naturvetenskapliga upptäckter och förändringar av hur vi tar oss fram.
Jag kan beskriva några samband mellan tidsperioder, naturvetenskapliga upptäckter och förändringar av hur vi tar oss fram.
Jag kan beskriva flera samband mellan tidsperioder, naturvetenskapliga upptäckter och förändringar av hur vi tar oss fram.
Val av transportmedel
 • Fy  A 6
 • Sh  A 6
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan diskutera hur transportmedel påverkar individ, samhälle och miljö.
Jag kan diskutera på ett enkelt sätt hur transportmedel påverkar individ, samhälle och miljö genom att ange några fördelar och nackdelar med olika transportmedel.
Jag kan diskutera på ett utvecklat sätt hur transportmedel påverkar individ, samhälle och miljö genom att ange flera fördelar och nackdelar med olika transportmedel.
Jag kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur transportmedel påverkar individ, samhälle och miljö genom att ange många fördelar och nackdelar med olika transportmedel.
 • Ke  A 6
 • Ge  A 6
 • Sh  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan resonera om hållbar utveckling.
Jag kan resonera om hållbar utveckling. Jag visar det genom att ge förslag på hur man kan göra bra miljöval. I mitt resonemang har jag med minst ett enkelt orsakssamband. Ex: Det är dåligt att slänga sopor på fel ställe för sopor kan förstöra miljön.
Jag kan resonera om hållbar utveckling. Jag visar det genom att ge exempel och jag har med minst ett tydligt orsakssamband i mitt resonemang. Ex: Det är dåligt att slänga sopor på fel ställe för sopor kan förstöra miljön om de kommer ut i naturen, t ex kan batterier läcka ut giftiga ämnen.
Jag kan resonera om hållbar utveckling. Jag visar det genom att ge exempel och jag har med flera tydliga orsakssamband i mitt resonemang. Ex: Det är dåligt att slänga sopor på fel ställe för sopor kan förstöra miljön om de kommer ut i naturen, t ex kan batterier läcka ut giftiga ämnen. Ex 2: Det är dumt att slänga plast i haven för att många fiskar/djur får i sig den och till slut kan den även hamna i oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: