Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan-Tema Barbapapa HT 2018

Skapad 2018-10-02 14:30 i Apelsinen ULNA Förskolor
Titel på temat/projekt
Förskola
På Nyponet fortsätter vi temaarbetet under hösten med sagan om Barbapapa. Genom att arbeta med Barbapapa ger vi möjlighet för barnen att på ett mångsidigt och sammanhängande vis skapa ett lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. Vi planerar att fokusera de områden som fångar barnen inom området, exempelvis färg, form, musik, drama och dans.

Innehåll

 

 

Verksamhetsplan-Tema Barbapapa

 

 

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

Vi på Nyponet vill ge barnen möjligheter till en trygg vistelse, då tryggheten är grunden till all utveckling och lärande.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö98 Rev. 2016)

 

  • Vi planerar att få ihop en trygg barngrupp.
  • I temat kommer det att belysas; hur är en bra kompis är, känslor, lyssna och vänta på sin tur, självkänsla och identitet, allas lika värde och identitet, vi kommer även att synliggöra olikheter och respekt för varandra och vår miljö samt omvärlden.
  • Vi kommer att improvisera händelser utifrån såväl barngruppen som sagan med hjälp av drama där vi använder oss av de olika karaktärerna i sagan som barnen lätt kan känna igen sig i på ett lustfyllt sätt.

   
  Målet når vi genom att

  ·         Vi delar in barnen i såväl lösa som fasta grupper där vi lägger stort fokus vid värdegrundsarbete.

  Fasta grupper skapar trygghet och en tydligare vardag för barn och pedagog.

  ·         Förändra och anpassa lekmiljön när det behövs samt ge barnen möjlighet att delta i dessa processer.

  ·         Ta vara på olika återvinningsmaterial så som kartong, korkar mm för att kunna skapa tillsammans med barnen.

  ·         Vistas i utomhusmiljö.

  • Delta i de lärogrupper vi har så vidareutvecklar vi den kunskap som vi pedagoger besitter.

  •  

Nulägesbeskrivning: Var är vi? Barnens intresse och behov

I vårt arbete på Nyponet kommer vi att ta utgångspunkt ifrån barnens visade intresse, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Genom att ta till vara på barnens tankar och idéer skapas mångfald i lärandet och varje barn ges möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar. Vi har valt att arbeta med tema Barbapapa som grund för verksamheten, där vi planerar att fokusera de områden som fångar barnen, exempelvis färg, form, musik, drama och dans. 

 

I nuläget har vi en barngrupp som tycker om att röra på sig och är i behov av att få utmana och utveckla sin grovmotorik. Vi ser även att ljud är ett intressant ämne hos barnen. De utforskar gärna sin egen röstvolym eller använder något form av redskap för att skapa olika ljud. Genom dessa observationer har vi på Nyponet beslutat att lägga större vikt kring olika estetiska lärprocesser där barnen ges möjlighet att på ett lustfyllt vis röra sig (springa, hoppa, skutta osv.) under kontrollerade former. Dessa former kan exempelvis vara i form av dans eller Mini-Röris såväl inne som ute i skogen. Vi planerar även att stimulera barnens vilja att "låta" genom att erbjuda möjligheter att utforska olika typer av ljud på flera olika plan, allt från musikgenrer, instrument till ljud som vi skapar med kroppen. Vi ser fram emot att tillsammans med barnen skapa många olika lustfyllda estetiska lärprocesser.

 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Nyponets kunskapssyn

Vi är medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar, funderingar och vad de vill undersöka. Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till sagotemats utveckling. Vi ser språket vara av stor betydelse för produktion av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna.  Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina sinnen.

 

Tematiserat arbetssätt

Syfte

På Nyponet tillämpar vi ett tematiskt arbetssätt genom ett sagotema utifrån barnlitteratur, för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. 

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö98 Rev. 2016).

Vi har valt att arbeta med sagan om Barbapapa vilken kommer ligga till grund för verksamheten under ht 2018. Vi kommer att ta utgångspunkten ifrån barnens visade intresse för att föra arbetet vidare.

 

Målet nås genom att

Sagokaraktärerna i ”Barbafamiljen” blir inspiratörerna till samlingar, aktiviteter och lek med konkret material som barnen ges möjligheter till att erfara. Vi vill ge barnen möjligheter till rika fantasiupplevelser i mötet med de olika sagokaraktärerna och genom detta väcka barnens nyfikenhet. Vi kommer att lägga vikt vid att arrangera den pedagogiska miljön för att inspirera till lek. Vi har arbetat aktivt med de olika karaktärerna men inför hösten planerar vi att fördjupa oss inom temat. Exempelvis ser vi vinsten av att använda oss av mer drama, film, musik och sång.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE- leken

Syfte

På Nyponet ser vi vikten av att ge barnen så mycket lektid som möjligt, då det är i leken som barn utvecklas och lär sig.

 

Mål

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö98 Rev. 2016).

 

Målet nås genom att

 • I leken ge barnen möjlighet att bearbeta sina erfarenheter och upplevelser.
 • I leken stimulera barns fantasi, inlevelse, språk och kommunikation och symboliskt tänkande.
 • I leken tränar sig barnen i socialt samspel, som turtagning, samarbete och lösa problem.
 • Pedagogerna är närvarande med barnen och lyhörda för vad de har att säga och uttrycka.
 • Arrangera den pedagogiska miljön så den inspirerar och väcker barnens nyfikenhet.
 • Erbjuda rekvisita från den valda temasagan och lekmaterial utifrån barnens visade intresse samt låta barnen vara delaktiga i denna process.
 • Introducera lekmaterial i större utsträckning men minska de material som erbjuds åt gången.

 

Utveckling och lärande - Skapande 

Syfte

Att ge barnen möjligheter att erfara skapande i dess olika former, material och tekniker.

 

Målet

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö98 Rev. 2016).

 

Målet når vi genom att

 • Skapa olika saker som har med temat att göra, exempelvis skapa Barbapapor.
 • Skapa i samband med våra traditioner.
 • Utforska olika tekniker och material.
 • Erbjuda barnen fler sinnesupplevelser.

Utveckling och lärande- Språk och kommunikation, sång musik och rörelse 

Syfte

Att ge barnen möjligheter till att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material bild samt estetiska och andra uttrycksformer (Lpfö98 Rev. 2016).

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, (Lpfö98 Rev. 2016)

 

 Målet uppnås genom 

Genom att vi vuxna är närvarande pedagoger med barnen och lyhörda för vad barnen har att säga under den dagliga verksamheten. Då kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer mellan barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna. Barnen kommer att erbjudas olika aktiviteter och sammanhang där de ges möjligheter till att stimuleras i sin språk -och kommunikationsutveckling såsom;

 • Rim och ramsor.
 • Sånger - bekanta sig med olika sånger.
 • Musik- bekanta sig med instrument i större utsträckning.
 • Rörelse - dans
 • Sagor och böcker i olika former.
 • Drama och teater.
 • Tillgängliggöra egengjorda material så som sagopåsa, sångpåsar, rim och ramsor osv.

 

 Den pedagogiska miljön/lärmiljön

Syfte

Vi strävar efter att ha en så tillgänglig och tydlig miljö för barnen som möjligt för att stimulera barnen till lek och utforskande.

 

 Mål

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande (Lpfö98 Rev. 2016).

 

Målet nås genom 

 • Tillgänglig rekvisita inom temat, så som  de olika figurerna.
 • Barnen kommer att erbjudas att på ett lättillgängligt vis skapa och konstruera inom temat såväl som utanför temat.
 • Dokumentation kring temats innehåll och utveckling sätts upp i barnens höjd för att stimulera till många härliga reflektioner och dialoger barnen emellan men också mellan barn-vuxen och vuxen-vuxen. Barnen erbjuds även möjligheter att vara med att dokumentera det som händer inom verksamheten.
 • Synliggöra de lärande som sker.
 • Vi strävar efter att vara så flexibla som möjligt där vi anpassar oss och förändrar den befintliga miljön utefter de behov som finns samt önskemål från barnen. Viktigt att barnen få ta del av denna process och vara med och komma med idéer och tankar.

 

 Barns inflytande

Syfte

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö98 rev. 2016).

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Lpfö98, rev. 2016).

 

 Målet når vi genom 

 • Närvarande och lyhörda pedagoger som tar tillvara på barnens värdefulla tankar, ideèr, funderingar och intresse.
 • Barnen kommer att ges möjligheter till att vara med och inreda den pedagogiska miljön.
 • Barnen  erbjuds möjligheter att själva få välja vad och med vem de vill leka med.

 

 Föräldrasamverkan

Syfte

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Lpfö98, rev. 2016).

 

Mål

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och i den pedagogiska planeringen (Lpfö98, rev. 2016).

På Nyponet arbetar vi för att varje barn tillsammans med sina föräldrar ges möjligheter till en god introduktion i förskolan. Att ge föräldrar möjligheter till delaktighet i verksamheten och ta del av den pedagogiska planeringen.

 

Målet nås genom

 • Blogga kontinuerligt om avdelningens verksamhet genom Unikum.
 • Pedagogiska planeringar kring sagotemat.
 • Dokumentation i hallen kring temats utveckling i form av bilder och filmer.
 • Vi planerar att använda oss av Lärloggen för  en tydligare dokumentation kring barnets intresse, utveckling och lärande.
 • Föräldramöte 1 gång på hösten.
 • Erbjuda 1 samtal/läsår.
 • Uppföljningssamtal efter inskolning.
 • Bjuda in till någon familjeaktivitet/läsår.
 • Daglig kommunikation med vårdnadshavarna.

 

 UTVÄRDERING - hur blev det?

Genom att använda oss av olika dokumentationer såsom filmer, bilder, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogiska dokumentation ges vi möjligheter att utvärdera och utveckla den verksamheten som bedrivs.

Genom filmer, bilder, samtal med och kommentarer från barn och föräldrar ser vi barnens gensvar på det vi har att erbjuda dem. Det är barnens visade intresse, tankar och erfarenheter som för temat vidare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: